ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 

อัตลักษณ์  :  ลูกเสิงสาง รักษ์สิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ : เป็นเลิศศิลปะ  พัฒนาสู่สากล

 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนเสิงสาง
 

 ภายในปี 2563 โรงเรียนเสิงสางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ใช้สื่อเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวพระราชดำริ

 

 

พันธกิจโรงเรียนเสิงสาง  
 

1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

4. พัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีบนพื้นฐานความเป็นไทย

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

9. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ได้อย่างยังยืน

10. ส่งเสริมการนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน และใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน

11. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะสู่สากล

 

 

เป้าประสงค์โรงเรียนเสิงสาง 
 

1. ผู้เรียนได้รับโอการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีขวัญ กำลังใจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

5. เครือข่ายการพัฒนามีความเข้มแข็งที่จะร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีบนพื้นฐานความเป็นไทย

7. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม

8. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

9. สถานศึกษามีการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10. สถานศึกษามีการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

11. สถานศึกษามีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะ

 

 

จุดเน้นโรงเรียนเสิงสาง
 

1. ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน  เพิ่มอัตราการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

2. ผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

3. ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100

4. ผู้สอนใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนเพียงพอและหลากหลาย

5. สถานศึกษาใช้ระบบธรรมาภิบาล  บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายจัดการศึกษา

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

7. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

8. ผู้เรียนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

9. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก  สมศ.

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะสู่สากล

 

 

กลยุทธ์โรงเรียนเสิงสาง 
 

1. ขยายโอกาสทางการศึกษา

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม

6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม

7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ