ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนเสิงสาง  

1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

4. พัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีบนพื้นฐานความเป็นไทย

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

9. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน
ได้อย่างยังยืน

10. ส่งเสริมการนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน และใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน

11. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะสู่สากล

 

 

เป้าประสงค์โรงเรียนเสิงสาง 

1. ผู้เรียนได้รับโอการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีขวัญ กำลังใจ และปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

5. เครือข่ายการพัฒนามีความเข้มแข็งที่จะร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีบนพื้นฐานความเป็นไทย

7. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม

8. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

9. สถานศึกษามีการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10. สถานศึกษามีการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

11. สถานศึกษามีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะ