วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 

อัตลักษณ์  :  ลูกเสิงสาง รักษ์สิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ : เป็นเลิศศิลปะ  พัฒนาสู่สากล

 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนเสิงสาง
ภายในปี 2565 โรงเรียนเสิงสางจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นคนดี มีวินัย ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
  พันธกิจโรงเรียนเสิงสาง  
      1. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ

      2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
และรักความเป็นไทย

     3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
     5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการศึกษา
     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์
     
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ
     2. ผู้เรียนรักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และมีความเป็นไทย
     3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล
     4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
      5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการศึกษา
      6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วม
      7. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 

กลยุทธ์โรงเรียนเสิงสาง 
      1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
      2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
      3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
           ความสามารถในการแข่งขัน

      4. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
      5. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
      6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
      7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม