ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 

อัตลักษณ์  :  ลูกเสิงสาง รักษ์สิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ : เป็นเลิศศิลปะ  พัฒนาสู่สากล

 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนเสิงสาง
 

 ภายในปี 2563 โรงเรียนเสิงสางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ใช้สื่อเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวพระราชดำริ

 

 

พันธกิจโรงเรียนเสิงสาง  
 

1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการศึกษา
6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
8. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ได้อย่างยั่งยืน
9. ส่งเสริมการนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน และใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน
10. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะสู่สากล
11. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

จุดเน้นโรงเรียนเสิงสาง
 

1. ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน  เพิ่มอัตราการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
2. ผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
3. ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100
4. ผู้สอนใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนเพียงพอและหลากหลาย
5. สถานศึกษาใช้ระบบธรรมาภิบาล  บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายจัดการศึกษา
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7. ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
8. ผู้เรียนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
9. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก  สมศ.
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะสู่สากล
11. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

กลยุทธ์โรงเรียนเสิงสาง 
 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นความเป็นไทย และมีค่านิยมที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
8. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ