แกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์
แกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์
วิดิทัศน์ชุดนี้ได้รวบรวม เรื่องราวการทำงานของแกนนำ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเสิงสาง ผู้ซึ่งมีความเสียสละเวลา ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  จนประสบผลสำเร็จ และได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง  สรรพชีวิต  ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน
          แม้วันนี้รุ่นพี่แกนนำ ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาไปแล้ว แต่ความดีงามที่ได้ทำไว้ จะติดตราตรึงใจกับโรงเรียน และรุ่นน้องต่อไป ..... ขอบคุณค่ะ......