ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อครูโรงเรียนเสิงสาง 2-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 227
ส.ค.ส. 2557 194
เอกสารงานสวนฯ
แบบติดตามการส่งแผนและตรวจความถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 344
ตารางแสดงการบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 391
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวน Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 9891
ใบความรู้ และใบงานประกอบแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 2478
แบบบันทึกการติดตามการศึกษาพรรณไม้ Word Document ขนาดไฟล์ 623 KB 1534
ผังมโนทัศน์การทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 407
คู่มือองค์ประกอบงานสวนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 80.68 KB 3089
ปกวิเคราะห์ความสอดคล้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 504.52 KB 465
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 972
เอกสารงานแผนงาน
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 (word) 175
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 119
สรุปรายชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ ปีงบ 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.32 KB 189
แบบฟอร์มการเขียนโครงการใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 178
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 198
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 62.08 KB 213
โครงการปีการศึกษา 2557 (บริหารทั่วไป) RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.57 KB 188
โครงการปีการศึกษา 2557 (อำนวยการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.59 KB 122
โครงการปีการศึกษา 2557 (กิจการนักเรียน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 328.13 KB 183
โครงการปีการศึกษา 2557 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 517.6 KB 356
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 1659
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ โรงเรียนเสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 176
งานวิชาการ
เอกสารเปลี่ยนตัว แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.46 KB 17
รายชื่อนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.28 KB 104
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่2/60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.08 KB 29
ตัวอย่างแบบบันทึกARRกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 187 KB 34
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 65
สมุดประเมินหน้าที่พลเมือง 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 303.73 KB 43
รายชื่อนักเรียน 1/2560 (ณ 14 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.33 KB 187
สมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 579 KB 76
ส่วนประกอบแผนการจัดการแรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.49 KB 100
เอกสารการแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัว ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 220 KB 37
หัวเว็บไซต์อบรม google site ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 43
เอกสารเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 344.5 KB 40
ตัวอย่างสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 305
เอกสารรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.44 KB 301
โหลดสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.23 KB 191
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 (3 มิ.ย.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.93 KB 418
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 179
เอกสารอบรม ID PLAN ZIP Archive ขนาดไฟล์ 143.76 KB 284
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 741.81 KB 203
ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.5 KB 371
รายชื่อนักเรียน 2/2558 (ณ วันที่ 18 ธ.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.6 KB 158
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 152.87 KB 171
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.67 KB 175
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61.71 KB 313
รายชื่อนักเรียน 1/2558 (ณ วันที่ 26 ส.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.55 KB 210
รูปเล่มชุมนุม1/2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 89.91 KB 237
รายชื่อนักเรียน ปี 2558 (ใหม่ล่าสุด) 210
รูปเล่ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2558 319
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พร้อมสูตรคำนวณ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.01 KB 499
ตารางสอน 2/2557 153
รายชื่อครู 1-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.3 KB 195
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.86 KB 239
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 434.5 KB 257
รายชื่อนักเรียน1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.79 KB 930
คู่มือการใช้ Bookmark2551 (ฉบับที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.86 KB 309
คู่มือการใช้ Bookmark2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 14302
ตารางเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 582 KB 282
ตารางสอน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559 KB 298
รายชื่อนักเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.25 KB 548
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 461 KB 640
คู่มือการวัดประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 237
ตารางสอนเสริม O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 304
คำสั่งติว O-Net ม. 6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.63 KB 244
เอกสารขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนฯ วิชาเศรษฐศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 294
ตัวอย่างแผนฯ วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 470 KB 527
ตัวอย่างแผนฯ สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 437
ตัวอย่างแผนฯ ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 312
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 575.5 KB 415
ตัวอย่างแผนฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 486
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 499
ตัวอย่างแผนฯ สุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 872 KB 511
ตัวอย่างแผนฯ คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 679
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสรุปมาตรฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.41 KB 299
เครื่องมือมาตรฐานที่ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.5 KB 219
เครื่องมือมาตรฐานที่ 14 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.79 KB 199
เครื่องมือมาตรฐานที่ 13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.12 KB 210
เครื่องมือมาตรฐานที่ 12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.18 KB 219
เครื่องมือมาตรฐานที่ 11 RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.21 KB 216
เครื่องมือมาตรฐานที่ 10 RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.53 KB 208
เครื่องมือมาตรฐานที่ 9 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.29 KB 208
เครื่องมือมาตรฐานที่ 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.98 KB 209
เครื่องมือมาตรฐานที่ 7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.44 KB 204
เครื่องมือมาตรฐานที่ 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.52 KB 219
เครื่องมือมาตรฐานที่ 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.21 KB 230
เครื่องมือมาตรฐานที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.67 KB 209
เครื่องมือมาตรฐานที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.45 KB 224
เครื่องมือมาตรฐานที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.26 KB 339
งานวิจัย
ตัวอย่างรายงานวิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 31.01 KB 1114
ตารางค่าคะแนนวิจัย 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.38 KB 271
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. รอบ3
วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 683 KB 1583
วิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 577
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง
รายการจองโต๊ะจีน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 112
ผังโต๊ะจีนงาน 33 ปีราตรี เขียว - ขาว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.82 KB 118
รายชื่อศิษย์่เก่า ม.3 รุ่นที่ 1-15 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 114
หลังฏีกา ศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 98
หลังฏีกา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 105
ด้านหน้าใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 215
รุ่นศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 106
คำสั่งงานศิษย์่เก่า 33 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 233
ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ PNG Image ขนาดไฟล์ 328.91 KB 261
เครื่องหมายสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 609.92 KB 134
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 103
ข้อบังคับสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 637.44 KB 126
ใบสมัุครเ็ป็นสมาชิกสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 612.19 KB 106
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์เขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2558 116
นิทรรศการคนดีศรีเสิงสาง
เกียรติบัตร อำนวยการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 418.53 KB 756
เกียรติบัตร วิชาการและกิจการนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 417.98 KB 258
เกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 487.3 KB 865
อำนวยการ
ใบเสนอราคา (แก้ไขวันที่ 5 พ.ค.60) Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 22
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 202
งานประกัน
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 17
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 26