ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 261
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 198
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 113
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 129
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 113
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 249
เอกสารกำกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 272
72
แบบฟอร์มสรุปความคิดเห็น หน่วย 3 Word Document ขนาดไฟล์ 23.61 KB 221
รายชื่อครูโรงเรียนเสิงสาง 2-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 387
เอกสารงานสวนฯ
ปกแผนบูรณาการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 109
แบบติดตามการส่งแผนและตรวจความถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 514
ตารางแสดงการบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 579
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวน Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 12469
ใบความรู้ และใบงานประกอบแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 3361
แบบบันทึกการติดตามการศึกษาพรรณไม้ Word Document ขนาดไฟล์ 623 KB 1820
ผังมโนทัศน์การทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 573
คู่มือองค์ประกอบงานสวนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 80.68 KB 4803
ปกวิเคราะห์ความสอดคล้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 504.52 KB 619
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1222
เอกสารงานแผนงาน
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 Word RAR Archive ขนาดไฟล์ 750.24 KB 217
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 138
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 (word) 286
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 234
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 1772
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ โรงเรียนเสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 277
งานวิชาการ
ตารางสอน 1-2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 440.32 KB 45
ตารางเรียน 1-2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 315.33 KB 30
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร วิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรรายวิชา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 106.47 KB 13
ส่วนประกอบแผน 4 ส่วน ปีการศึกษา 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.15 KB 40
ตัวอย่างรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 33
ตัวอย่างเอกสารรูปเล่ม ScQA (ส่วนที่ 2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.63 MB 49
ตัวอย่างเอกสารรูปเล่ม ScQA (ส่วนที่ 1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.6 MB 34
ตัวอย่างรายงานการสื่อสารและการนำเสนอ IS2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.47 KB 48
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 566 KB 57
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 464 KB 73
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(ตัวอย่าง1.2562) Word Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 71
ตัวอย่างแบบบันทึกARRกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 43
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438 KB 268
รายชื่อนักเรียน1 /2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค 63) เวลา 12.00 น. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 230.49 KB 1329
รายชื่อนักเรียน 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย.2514 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.82 KB 588
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 48.35 KB 142
เอกสารเปลี่ยนตัว แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.46 KB 126
รายชื่อนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.28 KB 334
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่2/60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.08 KB 198
สมุดประเมินหน้าที่พลเมือง 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 303.73 KB 226
รายชื่อนักเรียน 1/2560 (ณ 14 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.33 KB 354
ส่วนประกอบแผนการจัดการแรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.49 KB 415
เอกสารการแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัว ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 220 KB 137
หัวเว็บไซต์อบรม google site ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 155
เอกสารเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 344.5 KB 129
โหลดสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.23 KB 303
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 (3 มิ.ย.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.93 KB 556
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 336
เอกสารอบรม ID PLAN ZIP Archive ขนาดไฟล์ 143.76 KB 397
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 741.81 KB 335
ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.5 KB 582
รายชื่อนักเรียน 2/2558 (ณ วันที่ 18 ธ.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.6 KB 253
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 152.87 KB 271
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.67 KB 300
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61.71 KB 428
รายชื่อนักเรียน 1/2558 (ณ วันที่ 26 ส.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.55 KB 329
รูปเล่มชุมนุม1/2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 89.91 KB 333
รายชื่อนักเรียน ปี 2558 (ใหม่ล่าสุด) 312
รูปเล่ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2558 473
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พร้อมสูตรคำนวณ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.01 KB 659
ตารางสอน 2/2557 308
รายชื่อครู 1-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.3 KB 296
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.86 KB 331
รายชื่อนักเรียน1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.79 KB 1052
คู่มือการใช้ Bookmark2551 (ฉบับที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.86 KB 414
คู่มือการใช้ Bookmark2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 14577
ตารางเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 582 KB 403
ตารางสอน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559 KB 398
รายชื่อนักเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.25 KB 651
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 461 KB 728
คู่มือการวัดประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 388
ตารางสอนเสริม O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 419
คำสั่งติว O-Net ม. 6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.63 KB 357
เอกสารขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนฯ วิชาเศรษฐศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 449
ตัวอย่างแผนฯ วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 470 KB 689
ตัวอย่างแผนฯ สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 608
ตัวอย่างแผนฯ ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 481
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 575.5 KB 547
ตัวอย่างแผนฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 694
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 655
ตัวอย่างแผนฯ สุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 872 KB 641
ตัวอย่างแผนฯ คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 863
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสรุปมาตรฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.41 KB 377
เครื่องมือมาตรฐานที่ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.5 KB 298
เครื่องมือมาตรฐานที่ 14 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.79 KB 295
เครื่องมือมาตรฐานที่ 13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.12 KB 301
เครื่องมือมาตรฐานที่ 12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.18 KB 297
เครื่องมือมาตรฐานที่ 11 RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.21 KB 302
เครื่องมือมาตรฐานที่ 10 RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.53 KB 327
เครื่องมือมาตรฐานที่ 9 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.29 KB 295
เครื่องมือมาตรฐานที่ 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.98 KB 300
เครื่องมือมาตรฐานที่ 7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.44 KB 280
เครื่องมือมาตรฐานที่ 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.52 KB 301
เครื่องมือมาตรฐานที่ 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.21 KB 305
เครื่องมือมาตรฐานที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.67 KB 295
เครื่องมือมาตรฐานที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.45 KB 308
เครื่องมือมาตรฐานที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.26 KB 433
งานวิจัย
เค้าโครงวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 132
ฟอร์มรายงานวิจัยหน้าเดียว (รวม ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.75 KB 133
ตัวอย่างรายงานวิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 31.01 KB 2695
ตารางค่าคะแนนวิจัย 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.38 KB 380
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. รอบ3
วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 683 KB 1786
วิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 702
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง
ผังโต๊ะจีนงาน 33 ปีราตรี เขียว - ขาว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.82 KB 215
รายชื่อศิษย์่เก่า ม.3 รุ่นที่ 1-15 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 205
หลังฏีกา ศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 176
หลังฏีกา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 182
ด้านหน้าใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 369
รุ่นศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 188
คำสั่งงานศิษย์่เก่า 33 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 342
ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ PNG Image ขนาดไฟล์ 328.91 KB 340
เครื่องหมายสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 609.92 KB 215
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 175
ข้อบังคับสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 637.44 KB 200
ใบสมัุครเ็ป็นสมาชิกสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 612.19 KB 186
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์เขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2558 215
อำนวยการ
รายชื่อบุคลากรโรงเรียนเสิงสาง 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.73 KB 54
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 116
ใบเสนอราคา (แก้ไขวันที่ 5 พ.ค.60) Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 129
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 333
งานประกัน
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 103
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 107
เอกสารเกี่ยวกับ ว21
ไฟล์ logbook 105
คู่มือ logbook และคู่มือ ว.21 80
แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 175.91 KB 195
เอกสารอบรม/สัมมนา/ประชุม
05.แบบฟอร์ม เครื่องมือ PLC รร.เสิงสาง 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.6 KB 71
04.วางแผนพัฒนา PLC รร.เสิงสาง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 23.31 KB 74
03.ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้62 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 70
02.ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้62 Word Document ขนาดไฟล์ 578.5 KB 100
01.ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร วิชาทัศนศิลป์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.74 KB 76
เอกสารงานพัสดุ-การเงิน
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 18
แบบฟอร์มการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 17
แบบฟอร์มจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.07 KB 21
แบบฟอร์มจัดซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.34 KB 27
ประมาณการ การจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 31.17 KB 37