ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มสรุปความคิดเห็น หน่วย 3 Word Document ขนาดไฟล์ 23.61 KB 55
รายชื่อครูโรงเรียนเสิงสาง 2-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 260
ส.ค.ส. 2557 214
เอกสารงานสวนฯ
แบบติดตามการส่งแผนและตรวจความถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 377
ตารางแสดงการบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 428
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวน Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 10775
ใบความรู้ และใบงานประกอบแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 2785
แบบบันทึกการติดตามการศึกษาพรรณไม้ Word Document ขนาดไฟล์ 623 KB 1632
ผังมโนทัศน์การทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 436
คู่มือองค์ประกอบงานสวนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 80.68 KB 3541
ปกวิเคราะห์ความสอดคล้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 504.52 KB 500
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1018
เอกสารงานแผนงาน
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 Word RAR Archive ขนาดไฟล์ 750.24 KB 61
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 50
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 (word) 196
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 153
สรุปรายชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ ปีงบ 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.32 KB 208
แบบฟอร์มการเขียนโครงการใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 206
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 244
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 62.08 KB 253
โครงการปีการศึกษา 2557 (บริหารทั่วไป) RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.57 KB 214
โครงการปีการศึกษา 2557 (อำนวยการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.59 KB 147
โครงการปีการศึกษา 2557 (กิจการนักเรียน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 328.13 KB 207
โครงการปีการศึกษา 2557 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 517.6 KB 393
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 1678
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ โรงเรียนเสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 189
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค.2514 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.62 KB 258
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้2.2560 Word Document ขนาดไฟล์ 572 KB 27
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-ตัวอย่าง2.2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 22
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 48.35 KB 19
เอกสารเปลี่ยนตัว แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.46 KB 34
รายชื่อนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.28 KB 208
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่2/60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.08 KB 61
ตัวอย่างแบบบันทึกARRกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 187 KB 64
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 101
สมุดประเมินหน้าที่พลเมือง 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 303.73 KB 93
รายชื่อนักเรียน 1/2560 (ณ 14 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.33 KB 244
ส่วนประกอบแผนการจัดการแรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.49 KB 134
เอกสารการแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัว ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 220 KB 55
หัวเว็บไซต์อบรม google site ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 69
เอกสารเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 344.5 KB 52
ตัวอย่างสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 339
เอกสารรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.44 KB 331
โหลดสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.23 KB 212
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 (3 มิ.ย.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.93 KB 467
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 211
เอกสารอบรม ID PLAN ZIP Archive ขนาดไฟล์ 143.76 KB 303
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 741.81 KB 243
ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.5 KB 421
รายชื่อนักเรียน 2/2558 (ณ วันที่ 18 ธ.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.6 KB 181
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 152.87 KB 190
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.67 KB 196
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61.71 KB 335
รายชื่อนักเรียน 1/2558 (ณ วันที่ 26 ส.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.55 KB 237
รูปเล่มชุมนุม1/2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 89.91 KB 260
รายชื่อนักเรียน ปี 2558 (ใหม่ล่าสุด) 245
รูปเล่ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2558 377
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พร้อมสูตรคำนวณ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.01 KB 544
ตารางสอน 2/2557 191
รายชื่อครู 1-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.3 KB 213
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.86 KB 255
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 434.5 KB 284
รายชื่อนักเรียน1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.79 KB 950
คู่มือการใช้ Bookmark2551 (ฉบับที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.86 KB 335
คู่มือการใช้ Bookmark2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 14332
ตารางเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 582 KB 310
ตารางสอน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559 KB 319
รายชื่อนักเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.25 KB 575
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 461 KB 657
คู่มือการวัดประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 256
ตารางสอนเสริม O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 323
คำสั่งติว O-Net ม. 6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.63 KB 265
เอกสารขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนฯ วิชาเศรษฐศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 323
ตัวอย่างแผนฯ วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 470 KB 563
ตัวอย่างแผนฯ สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 478
ตัวอย่างแผนฯ ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 346
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 575.5 KB 447
ตัวอย่างแผนฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 522
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 539
ตัวอย่างแผนฯ สุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 872 KB 549
ตัวอย่างแผนฯ คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 718
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสรุปมาตรฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.41 KB 310
เครื่องมือมาตรฐานที่ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.5 KB 237
เครื่องมือมาตรฐานที่ 14 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.79 KB 223
เครื่องมือมาตรฐานที่ 13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.12 KB 228
เครื่องมือมาตรฐานที่ 12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.18 KB 237
เครื่องมือมาตรฐานที่ 11 RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.21 KB 238
เครื่องมือมาตรฐานที่ 10 RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.53 KB 234
เครื่องมือมาตรฐานที่ 9 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.29 KB 233
เครื่องมือมาตรฐานที่ 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.98 KB 226
เครื่องมือมาตรฐานที่ 7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.44 KB 220
เครื่องมือมาตรฐานที่ 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.52 KB 239
เครื่องมือมาตรฐานที่ 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.21 KB 244
เครื่องมือมาตรฐานที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.67 KB 230
เครื่องมือมาตรฐานที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.45 KB 244
เครื่องมือมาตรฐานที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.26 KB 360
งานวิจัย
เค้าโครงวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 27
ฟอร์มรายงานวิจัยหน้าเดียว (รวม ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.75 KB 34
ตัวอย่างรายงานวิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 31.01 KB 1297
ตารางค่าคะแนนวิจัย 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.38 KB 293
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. รอบ3
วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 683 KB 1620
วิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 596
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง
รายการจองโต๊ะจีน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 133
ผังโต๊ะจีนงาน 33 ปีราตรี เขียว - ขาว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.82 KB 147
รายชื่อศิษย์่เก่า ม.3 รุ่นที่ 1-15 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 136
หลังฏีกา ศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 116
หลังฏีกา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 124
ด้านหน้าใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 250
รุ่นศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 120
คำสั่งงานศิษย์่เก่า 33 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 248
ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ PNG Image ขนาดไฟล์ 328.91 KB 285
เครื่องหมายสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 609.92 KB 150
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 117
ข้อบังคับสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 637.44 KB 141
ใบสมัุครเ็ป็นสมาชิกสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 612.19 KB 122
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์เขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2558 139
นิทรรศการคนดีศรีเสิงสาง
เกียรติบัตร อำนวยการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 418.53 KB 778
เกียรติบัตร วิชาการและกิจการนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 417.98 KB 280
เกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 487.3 KB 888
อำนวยการ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 26
ใบเสนอราคา (แก้ไขวันที่ 5 พ.ค.60) Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 53
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 248
งานประกัน
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 32
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 43