ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มสรุปความคิดเห็น หน่วย 3 Word Document ขนาดไฟล์ 23.61 KB 36
รายชื่อครูโรงเรียนเสิงสาง 2-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 238
ส.ค.ส. 2557 198
เอกสารงานสวนฯ
แบบติดตามการส่งแผนและตรวจความถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 359
ตารางแสดงการบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 404
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวน Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 10279
ใบความรู้ และใบงานประกอบแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 2613
แบบบันทึกการติดตามการศึกษาพรรณไม้ Word Document ขนาดไฟล์ 623 KB 1586
ผังมโนทัศน์การทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 420
คู่มือองค์ประกอบงานสวนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 80.68 KB 3193
ปกวิเคราะห์ความสอดคล้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 504.52 KB 477
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 986
เอกสารงานแผนงาน
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 Word RAR Archive ขนาดไฟล์ 750.24 KB 46
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 38
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 (word) 185
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 135
สรุปรายชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ ปีงบ 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.32 KB 195
แบบฟอร์มการเขียนโครงการใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 193
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 225
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 62.08 KB 233
โครงการปีการศึกษา 2557 (บริหารทั่วไป) RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.57 KB 201
โครงการปีการศึกษา 2557 (อำนวยการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.59 KB 133
โครงการปีการศึกษา 2557 (กิจการนักเรียน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 328.13 KB 193
โครงการปีการศึกษา 2557 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 517.6 KB 374
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 1663
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ โรงเรียนเสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 180
งานวิชาการ
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้2.2560 Word Document ขนาดไฟล์ 572 KB 7
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-ตัวอย่าง2.2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 13
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 48.35 KB 4
เอกสารเปลี่ยนตัว แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.46 KB 23
รายชื่อนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.28 KB 166
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่2/60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.08 KB 51
ตัวอย่างแบบบันทึกARRกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 187 KB 47
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 79
สมุดประเมินหน้าที่พลเมือง 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 303.73 KB 69
รายชื่อนักเรียน 1/2560 (ณ 14 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.33 KB 203
ส่วนประกอบแผนการจัดการแรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.49 KB 110
เอกสารการแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัว ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 220 KB 39
หัวเว็บไซต์อบรม google site ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 53
เอกสารเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 344.5 KB 41
ตัวอย่างสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 321
เอกสารรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.44 KB 317
โหลดสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.23 KB 201
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 (3 มิ.ย.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.93 KB 430
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 193
เอกสารอบรม ID PLAN ZIP Archive ขนาดไฟล์ 143.76 KB 290
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 741.81 KB 228
ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.5 KB 394
รายชื่อนักเรียน 2/2558 (ณ วันที่ 18 ธ.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.6 KB 173
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 152.87 KB 176
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.67 KB 184
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61.71 KB 324
รายชื่อนักเรียน 1/2558 (ณ วันที่ 26 ส.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.55 KB 218
รูปเล่มชุมนุม1/2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 89.91 KB 248
รายชื่อนักเรียน ปี 2558 (ใหม่ล่าสุด) 217
รูปเล่ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2558 333
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พร้อมสูตรคำนวณ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.01 KB 528
ตารางสอน 2/2557 159
รายชื่อครู 1-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.3 KB 198
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.86 KB 243
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 434.5 KB 267
รายชื่อนักเรียน1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.79 KB 935
คู่มือการใช้ Bookmark2551 (ฉบับที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.86 KB 315
คู่มือการใช้ Bookmark2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 14316
ตารางเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 582 KB 288
ตารางสอน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559 KB 303
รายชื่อนักเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.25 KB 559
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 461 KB 648
คู่มือการวัดประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 241
ตารางสอนเสริม O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 308
คำสั่งติว O-Net ม. 6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.63 KB 253
เอกสารขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนฯ วิชาเศรษฐศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 306
ตัวอย่างแผนฯ วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 470 KB 544
ตัวอย่างแผนฯ สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 458
ตัวอย่างแผนฯ ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 326
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 575.5 KB 427
ตัวอย่างแผนฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 504
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 516
ตัวอย่างแผนฯ สุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 872 KB 532
ตัวอย่างแผนฯ คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 697
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสรุปมาตรฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.41 KB 301
เครื่องมือมาตรฐานที่ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.5 KB 221
เครื่องมือมาตรฐานที่ 14 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.79 KB 204
เครื่องมือมาตรฐานที่ 13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.12 KB 215
เครื่องมือมาตรฐานที่ 12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.18 KB 222
เครื่องมือมาตรฐานที่ 11 RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.21 KB 221
เครื่องมือมาตรฐานที่ 10 RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.53 KB 214
เครื่องมือมาตรฐานที่ 9 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.29 KB 216
เครื่องมือมาตรฐานที่ 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.98 KB 214
เครื่องมือมาตรฐานที่ 7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.44 KB 210
เครื่องมือมาตรฐานที่ 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.52 KB 224
เครื่องมือมาตรฐานที่ 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.21 KB 235
เครื่องมือมาตรฐานที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.67 KB 216
เครื่องมือมาตรฐานที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.45 KB 230
เครื่องมือมาตรฐานที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.26 KB 345
งานวิจัย
เค้าโครงวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 15
ฟอร์มรายงานวิจัยหน้าเดียว (รวม ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.75 KB 11
ตัวอย่างรายงานวิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 31.01 KB 1159
ตารางค่าคะแนนวิจัย 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.38 KB 278
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. รอบ3
วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 683 KB 1589
วิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 579
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง
รายการจองโต๊ะจีน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 120
ผังโต๊ะจีนงาน 33 ปีราตรี เขียว - ขาว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.82 KB 127
รายชื่อศิษย์่เก่า ม.3 รุ่นที่ 1-15 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 123
หลังฏีกา ศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 106
หลังฏีกา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 112
ด้านหน้าใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 229
รุ่นศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 110
คำสั่งงานศิษย์่เก่า 33 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 236
ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ PNG Image ขนาดไฟล์ 328.91 KB 266
เครื่องหมายสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 609.92 KB 136
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 106
ข้อบังคับสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 637.44 KB 128
ใบสมัุครเ็ป็นสมาชิกสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 612.19 KB 108
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์เขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2558 123
นิทรรศการคนดีศรีเสิงสาง
เกียรติบัตร อำนวยการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 418.53 KB 762
เกียรติบัตร วิชาการและกิจการนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 417.98 KB 267
เกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 487.3 KB 870
อำนวยการ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 11
ใบเสนอราคา (แก้ไขวันที่ 5 พ.ค.60) Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 30
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 236
งานประกัน
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 23
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 32