ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ณ 4 ธค.63) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.58 KB 48460
งานวิชาการ
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 84.22 KB 48348
ตารางสอน 1-2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 440.32 KB 48451
ตารางเรียน 1-2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 315.33 KB 48382
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร วิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรรายวิชา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 106.47 KB 48367
ส่วนประกอบแผน 4 ส่วน ปีการศึกษา 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.15 KB 48432
ตัวอย่างรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 48398
ตัวอย่างเอกสารรูปเล่ม ScQA (ส่วนที่ 2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.63 MB 48378
ตัวอย่างเอกสารรูปเล่ม ScQA (ส่วนที่ 1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.6 MB 48363
ตัวอย่างรายงานการสื่อสารและการนำเสนอ IS2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.47 KB 48367
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 566 KB 48401
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 464 KB 48421
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(ตัวอย่าง1.2562) Word Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 48422
ตัวอย่างแบบบันทึกARRกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 48382
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438 KB 48632
รายชื่อนักเรียน1 /2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค 63) เวลา16.00 น. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.72 KB 49956
รายชื่อนักเรียน 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย.2514 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.82 KB 48927
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 48.35 KB 48457
เอกสารเปลี่ยนตัว แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.46 KB 48431
รายชื่อนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.28 KB 48661
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่2/60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.08 KB 48531
สมุดประเมินหน้าที่พลเมือง 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 303.73 KB 48559
รายชื่อนักเรียน 1/2560 (ณ 14 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.33 KB 48668
ส่วนประกอบแผนการจัดการแรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.49 KB 48744
เอกสารการแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัว ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 220 KB 48446
หัวเว็บไซต์อบรม google site ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 48469
เอกสารเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 344.5 KB 48434
โหลดสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.23 KB 48617
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 (3 มิ.ย.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.93 KB 48866
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 48654
เอกสารอบรม ID PLAN ZIP Archive ขนาดไฟล์ 143.76 KB 48715
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 741.81 KB 48667
ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.5 KB 48912
รายชื่อนักเรียน 2/2558 (ณ วันที่ 18 ธ.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.6 KB 48558
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 152.87 KB 48591
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.67 KB 48655
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61.71 KB 48749
รายชื่อนักเรียน 1/2558 (ณ วันที่ 26 ส.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.55 KB 48697
รูปเล่มชุมนุม1/2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 89.91 KB 48649
รายชื่อนักเรียน ปี 2558 (ใหม่ล่าสุด) 48618
รูปเล่ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2558 48796
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พร้อมสูตรคำนวณ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.01 KB 48984
ตารางสอน 2/2557 48615
รายชื่อครู 1-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.3 KB 48617
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.86 KB 48642
รายชื่อนักเรียน1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.79 KB 49413
คู่มือการใช้ Bookmark2551 (ฉบับที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.86 KB 48722
คู่มือการใช้ Bookmark2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 62949
ตารางเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 582 KB 48716
ตารางสอน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559 KB 48706
รายชื่อนักเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.25 KB 48953
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 461 KB 49053
คู่มือการวัดประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 48703
ตารางสอนเสริม O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 48724
คำสั่งติว O-Net ม. 6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.63 KB 48683
เอกสารงานพัสดุ-การเงิน
ประมาณการการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.42 KB 52744
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48368
แบบฟอร์มการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48323
แบบฟอร์มจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.07 KB 48343
แบบฟอร์มจัดซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.34 KB 48350
ประมาณการ การจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 31.17 KB 48357
เอกสารขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนฯ วิชาเศรษฐศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 48863
ตัวอย่างแผนฯ วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 470 KB 49033
ตัวอย่างแผนฯ สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 53475
ตัวอย่างแผนฯ ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 48867
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 575.5 KB 49068
ตัวอย่างแผนฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 49012
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 49340
ตัวอย่างแผนฯ สุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 872 KB 49103
ตัวอย่างแผนฯ คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 49316
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสรุปมาตรฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.41 KB 48692
เครื่องมือมาตรฐานที่ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.5 KB 48608
เครื่องมือมาตรฐานที่ 14 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.79 KB 48600
เครื่องมือมาตรฐานที่ 13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.12 KB 48604
เครื่องมือมาตรฐานที่ 12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.18 KB 48601
เครื่องมือมาตรฐานที่ 11 RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.21 KB 48610
เครื่องมือมาตรฐานที่ 10 RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.53 KB 48634
เครื่องมือมาตรฐานที่ 9 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.29 KB 48598
เครื่องมือมาตรฐานที่ 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.98 KB 48607
เครื่องมือมาตรฐานที่ 7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.44 KB 48590
เครื่องมือมาตรฐานที่ 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.52 KB 48609
เครื่องมือมาตรฐานที่ 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.21 KB 48611
เครื่องมือมาตรฐานที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.67 KB 48600
เครื่องมือมาตรฐานที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.45 KB 48615
เครื่องมือมาตรฐานที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.26 KB 48748
เอกสารอบรม/สัมมนา/ประชุม
05.แบบฟอร์ม เครื่องมือ PLC รร.เสิงสาง 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.6 KB 48392
04.วางแผนพัฒนา PLC รร.เสิงสาง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 23.31 KB 48473
03.ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้62 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48388
02.ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้62 Word Document ขนาดไฟล์ 578.5 KB 48537
01.ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร วิชาทัศนศิลป์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.74 KB 48394
เอกสารงานสวนฯ
ปกแผนบูรณาการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 48460
แบบติดตามการส่งแผนและตรวจความถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 48856
ตารางแสดงการบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 48957
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวน Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 61396
ใบความรู้ และใบงานประกอบแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 52060
แบบบันทึกการติดตามการศึกษาพรรณไม้ Word Document ขนาดไฟล์ 623 KB 50159
ผังมโนทัศน์การทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 48897
คู่มือองค์ประกอบงานสวนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 80.68 KB 54115
ปกวิเคราะห์ความสอดคล้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 504.52 KB 48945
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 49563
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง
ผังโต๊ะจีนงาน 33 ปีราตรี เขียว - ขาว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.82 KB 48531
รายชื่อศิษย์่เก่า ม.3 รุ่นที่ 1-15 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 48511
หลังฏีกา ศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48486
หลังฏีกา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48482
ด้านหน้าใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 48677
รุ่นศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 48490
คำสั่งงานศิษย์่เก่า 33 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 48660
ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ PNG Image ขนาดไฟล์ 328.91 KB 48644
เครื่องหมายสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 609.92 KB 48519
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 48478
ข้อบังคับสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 637.44 KB 48501
ใบสมัุครเ็ป็นสมาชิกสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 612.19 KB 48493
เอกสารงานแผนงาน
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 Word RAR Archive ขนาดไฟล์ 750.24 KB 48550
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 48459
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 (word) 48625
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 48561
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 50095
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ โรงเรียนเสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 48584
งานวิจัย
เค้าโครงวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48453
ฟอร์มรายงานวิจัยหน้าเดียว (รวม ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.75 KB 48470
ตัวอย่างรายงานวิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 31.01 KB 52353
ตารางค่าคะแนนวิจัย 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.38 KB 48693
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. รอบ3
วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 683 KB 50129
วิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 49042
อำนวยการ
รายชื่อบุคลากรโรงเรียนเสิงสาง 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.73 KB 48435
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 48467
ใบเสนอราคา (แก้ไขวันที่ 5 พ.ค.60) Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 48431
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 48641
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์เขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2558 48528
เอกสารเกี่ยวกับ ว21
ไฟล์ logbook 48413
คู่มือ logbook และคู่มือ ว.21 48419
แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 175.91 KB 48579
งานประกัน
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 48414
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48414
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 48806
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 48714
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 48477
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 48505
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 48474
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 48838
เอกสารกำกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 48890
48385
แบบฟอร์มสรุปความคิดเห็น หน่วย 3 Word Document ขนาดไฟล์ 23.61 KB 48631
รายชื่อครูโรงเรียนเสิงสาง 2-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 48720