ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มสรุปความคิดเห็น หน่วย 3 Word Document ขนาดไฟล์ 23.61 KB 47
รายชื่อครูโรงเรียนเสิงสาง 2-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 250
ส.ค.ส. 2557 208
เอกสารงานสวนฯ
แบบติดตามการส่งแผนและตรวจความถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 369
ตารางแสดงการบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 420
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวน Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 10559
ใบความรู้ และใบงานประกอบแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 2716
แบบบันทึกการติดตามการศึกษาพรรณไม้ Word Document ขนาดไฟล์ 623 KB 1604
ผังมโนทัศน์การทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 430
คู่มือองค์ประกอบงานสวนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 80.68 KB 3342
ปกวิเคราะห์ความสอดคล้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 504.52 KB 488
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 999
เอกสารงานแผนงาน
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 Word RAR Archive ขนาดไฟล์ 750.24 KB 55
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 45
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 (word) 192
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 147
สรุปรายชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ ปีงบ 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.32 KB 202
แบบฟอร์มการเขียนโครงการใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 200
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 236
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 62.08 KB 245
โครงการปีการศึกษา 2557 (บริหารทั่วไป) RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.57 KB 208
โครงการปีการศึกษา 2557 (อำนวยการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.59 KB 139
โครงการปีการศึกษา 2557 (กิจการนักเรียน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 328.13 KB 202
โครงการปีการศึกษา 2557 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 517.6 KB 386
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 1670
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ โรงเรียนเสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 185
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177.63 KB 154
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้2.2560 Word Document ขนาดไฟล์ 572 KB 19
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-ตัวอย่าง2.2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 16
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 48.35 KB 11
เอกสารเปลี่ยนตัว แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.46 KB 30
รายชื่อนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.28 KB 193
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่2/60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.08 KB 56
ตัวอย่างแบบบันทึกARRกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 187 KB 57
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 89
สมุดประเมินหน้าที่พลเมือง 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 303.73 KB 87
รายชื่อนักเรียน 1/2560 (ณ 14 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.33 KB 228
ส่วนประกอบแผนการจัดการแรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.49 KB 122
เอกสารการแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัว ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 220 KB 47
หัวเว็บไซต์อบรม google site ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 62
เอกสารเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 344.5 KB 46
ตัวอย่างสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 329
เอกสารรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.44 KB 326
โหลดสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.23 KB 208
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 (3 มิ.ย.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.93 KB 459
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 203
เอกสารอบรม ID PLAN ZIP Archive ขนาดไฟล์ 143.76 KB 298
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 741.81 KB 237
ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.5 KB 415
รายชื่อนักเรียน 2/2558 (ณ วันที่ 18 ธ.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.6 KB 176
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 152.87 KB 184
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.67 KB 192
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61.71 KB 329
รายชื่อนักเรียน 1/2558 (ณ วันที่ 26 ส.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.55 KB 230
รูปเล่มชุมนุม1/2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 89.91 KB 256
รายชื่อนักเรียน ปี 2558 (ใหม่ล่าสุด) 225
รูปเล่ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2558 368
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พร้อมสูตรคำนวณ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.01 KB 537
ตารางสอน 2/2557 182
รายชื่อครู 1-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.3 KB 203
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.86 KB 251
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 434.5 KB 276
รายชื่อนักเรียน1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.79 KB 944
คู่มือการใช้ Bookmark2551 (ฉบับที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.86 KB 324
คู่มือการใช้ Bookmark2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 14328
ตารางเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 582 KB 302
ตารางสอน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559 KB 315
รายชื่อนักเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.25 KB 568
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 461 KB 653
คู่มือการวัดประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 248
ตารางสอนเสริม O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 315
คำสั่งติว O-Net ม. 6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.63 KB 259
เอกสารขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนฯ วิชาเศรษฐศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 314
ตัวอย่างแผนฯ วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 470 KB 555
ตัวอย่างแผนฯ สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 468
ตัวอย่างแผนฯ ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 337
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 575.5 KB 438
ตัวอย่างแผนฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 513
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 532
ตัวอย่างแผนฯ สุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 872 KB 539
ตัวอย่างแผนฯ คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 711
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสรุปมาตรฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.41 KB 305
เครื่องมือมาตรฐานที่ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.5 KB 229
เครื่องมือมาตรฐานที่ 14 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.79 KB 216
เครื่องมือมาตรฐานที่ 13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.12 KB 222
เครื่องมือมาตรฐานที่ 12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.18 KB 231
เครื่องมือมาตรฐานที่ 11 RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.21 KB 231
เครื่องมือมาตรฐานที่ 10 RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.53 KB 224
เครื่องมือมาตรฐานที่ 9 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.29 KB 227
เครื่องมือมาตรฐานที่ 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.98 KB 221
เครื่องมือมาตรฐานที่ 7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.44 KB 215
เครื่องมือมาตรฐานที่ 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.52 KB 233
เครื่องมือมาตรฐานที่ 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.21 KB 239
เครื่องมือมาตรฐานที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.67 KB 222
เครื่องมือมาตรฐานที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.45 KB 237
เครื่องมือมาตรฐานที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.26 KB 355
งานวิจัย
เค้าโครงวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 22
ฟอร์มรายงานวิจัยหน้าเดียว (รวม ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.75 KB 26
ตัวอย่างรายงานวิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 31.01 KB 1224
ตารางค่าคะแนนวิจัย 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.38 KB 287
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. รอบ3
วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 683 KB 1600
วิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 589
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง
รายการจองโต๊ะจีน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 126
ผังโต๊ะจีนงาน 33 ปีราตรี เขียว - ขาว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.82 KB 140
รายชื่อศิษย์่เก่า ม.3 รุ่นที่ 1-15 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 129
หลังฏีกา ศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 111
หลังฏีกา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 121
ด้านหน้าใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 245
รุ่นศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 115
คำสั่งงานศิษย์่เก่า 33 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 242
ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ PNG Image ขนาดไฟล์ 328.91 KB 278
เครื่องหมายสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 609.92 KB 142
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 113
ข้อบังคับสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 637.44 KB 133
ใบสมัุครเ็ป็นสมาชิกสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 612.19 KB 115
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์เขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2558 132
นิทรรศการคนดีศรีเสิงสาง
เกียรติบัตร อำนวยการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 418.53 KB 770
เกียรติบัตร วิชาการและกิจการนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 417.98 KB 274
เกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 487.3 KB 883
อำนวยการ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 21
ใบเสนอราคา (แก้ไขวันที่ 5 พ.ค.60) Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 41
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 241
งานประกัน
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 28
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 37