ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
10
แบบฟอร์มสรุปความคิดเห็น หน่วย 3 Word Document ขนาดไฟล์ 23.61 KB 69
รายชื่อครูโรงเรียนเสิงสาง 2-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 277
ส.ค.ส. 2557 223
เอกสารงานสวนฯ
แบบติดตามการส่งแผนและตรวจความถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 390
ตารางแสดงการบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 444
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวน Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 11099
ใบความรู้ และใบงานประกอบแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 2949
แบบบันทึกการติดตามการศึกษาพรรณไม้ Word Document ขนาดไฟล์ 623 KB 1661
ผังมโนทัศน์การทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 449
คู่มือองค์ประกอบงานสวนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 80.68 KB 3881
ปกวิเคราะห์ความสอดคล้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 504.52 KB 514
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1035
เอกสารงานแผนงาน
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 Word RAR Archive ขนาดไฟล์ 750.24 KB 77
เอกสารสรปและทำแผนปฏิบติการปีการศึกษา 2561 PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 55
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 (word) 204
รูปเล่มงานสารสนเทศ 56 162
สรุปรายชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ ปีงบ 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.32 KB 220
แบบฟอร์มการเขียนโครงการใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 219
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 256
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 62.08 KB 280
โครงการปีการศึกษา 2557 (บริหารทั่วไป) RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.57 KB 225
โครงการปีการศึกษา 2557 (อำนวยการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.59 KB 160
โครงการปีการศึกษา 2557 (กิจการนักเรียน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 328.13 KB 221
โครงการปีการศึกษา 2557 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 517.6 KB 409
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 1687
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ โรงเรียนเสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 198
งานวิชาการ
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438 KB 19
รายชื่อนักเรียน 2/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย.61) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 188.04 KB 68
รายชื่อนักเรียน 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย.2514 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.82 KB 428
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้2.2560 Word Document ขนาดไฟล์ 572 KB 42
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-ตัวอย่าง2.2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 41
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 48.35 KB 28
เอกสารเปลี่ยนตัว แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.46 KB 42
รายชื่อนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.28 KB 227
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่2/60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.08 KB 76
ตัวอย่างแบบบันทึกARRกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 187 KB 78
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 111
สมุดประเมินหน้าที่พลเมือง 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 303.73 KB 118
รายชื่อนักเรียน 1/2560 (ณ 14 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.33 KB 257
ส่วนประกอบแผนการจัดการแรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.49 KB 151
เอกสารการแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัว ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 220 KB 65
หัวเว็บไซต์อบรม google site ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 77
เอกสารเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 344.5 KB 63
ตัวอย่างสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 350
เอกสารรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.44 KB 343
โหลดสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.23 KB 227
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 (3 มิ.ย.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.93 KB 482
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 226
เอกสารอบรม ID PLAN ZIP Archive ขนาดไฟล์ 143.76 KB 314
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 741.81 KB 254
ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.5 KB 447
รายชื่อนักเรียน 2/2558 (ณ วันที่ 18 ธ.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178.6 KB 191
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 152.87 KB 203
รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.67 KB 208
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61.71 KB 348
รายชื่อนักเรียน 1/2558 (ณ วันที่ 26 ส.ค.58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.55 KB 251
รูปเล่มชุมนุม1/2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 89.91 KB 270
รายชื่อนักเรียน ปี 2558 (ใหม่ล่าสุด) 255
รูปเล่ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2558 396
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พร้อมสูตรคำนวณ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.01 KB 557
ตารางสอน 2/2557 200
รายชื่อครู 1-2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.3 KB 224
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.86 KB 263
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 434.5 KB 294
รายชื่อนักเรียน1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.79 KB 964
คู่มือการใช้ Bookmark2551 (ฉบับที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.86 KB 352
คู่มือการใช้ Bookmark2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 14342
ตารางเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 582 KB 323
ตารางสอน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559 KB 327
รายชื่อนักเรียน 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.25 KB 590
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 461 KB 666
คู่มือการวัดประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 267
ตารางสอนเสริม O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 335
คำสั่งติว O-Net ม. 6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.63 KB 275
เอกสารขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนฯ วิชาเศรษฐศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 336
ตัวอย่างแผนฯ วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 470 KB 576
ตัวอย่างแผนฯ สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 497
ตัวอย่างแผนฯ ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 356
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 575.5 KB 456
ตัวอย่างแผนฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 548
ตัวอย่างแผนฯ ภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 557
ตัวอย่างแผนฯ สุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 872 KB 564
ตัวอย่างแผนฯ คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 732
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสรุปมาตรฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.41 KB 317
เครื่องมือมาตรฐานที่ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.5 KB 248
เครื่องมือมาตรฐานที่ 14 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.79 KB 234
เครื่องมือมาตรฐานที่ 13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.12 KB 244
เครื่องมือมาตรฐานที่ 12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.18 KB 244
เครื่องมือมาตรฐานที่ 11 RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.21 KB 246
เครื่องมือมาตรฐานที่ 10 RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.53 KB 265
เครื่องมือมาตรฐานที่ 9 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.29 KB 243
เครื่องมือมาตรฐานที่ 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.98 KB 236
เครื่องมือมาตรฐานที่ 7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.44 KB 226
เครื่องมือมาตรฐานที่ 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.52 KB 250
เครื่องมือมาตรฐานที่ 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.21 KB 251
เครื่องมือมาตรฐานที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.67 KB 244
เครื่องมือมาตรฐานที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.45 KB 252
เครื่องมือมาตรฐานที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.26 KB 367
งานวิจัย
เค้าโครงวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 42
ฟอร์มรายงานวิจัยหน้าเดียว (รวม ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.75 KB 46
ตัวอย่างรายงานวิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 31.01 KB 1533
ตารางค่าคะแนนวิจัย 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.38 KB 308
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. รอบ3
วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 683 KB 1642
วิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 610
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง
รายการจองโต๊ะจีน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 141
ผังโต๊ะจีนงาน 33 ปีราตรี เขียว - ขาว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.82 KB 156
รายชื่อศิษย์่เก่า ม.3 รุ่นที่ 1-15 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 143
หลังฏีกา ศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 125
หลังฏีกา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 129
ด้านหน้าใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 278
รุ่นศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 130
คำสั่งงานศิษย์่เก่า 33 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 265
ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ PNG Image ขนาดไฟล์ 328.91 KB 292
เครื่องหมายสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 609.92 KB 163
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 129
ข้อบังคับสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 637.44 KB 150
ใบสมัุครเ็ป็นสมาชิกสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 612.19 KB 132
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์เขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2558 151
นิทรรศการคนดีศรีเสิงสาง
เกียรติบัตร อำนวยการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 418.53 KB 785
เกียรติบัตร วิชาการและกิจการนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 417.98 KB 290
เกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 487.3 KB 895
อำนวยการ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 33
ใบเสนอราคา (แก้ไขวันที่ 5 พ.ค.60) Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 66
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 258
งานประกัน
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 39
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 53
เอกสารเกี่ยวกับ ว21
ไฟล์ logbook 13
คู่มือ logbook และคู่มือ ว.21 13
แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 175.91 KB 16