ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง เรื่อง รับสมัครครูต่างประเทศ

Soeng Sang School, Soeng Sang District, Nakhonratchasima Province is seeking for 1 foreign teacher to teach English.

โรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ต้องการรับสมัครครูต่างชาติจำนวน 1 อัตรา เพื่อสอนภาษาอังกฤษ

1.  Detail about the position and salary  รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและเงินเดือน

1 position of foreign teacher; ครูต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง

-        1 native speaker (the British, American, Canadian, Australian or New Zealander), 28,000-30,000 baht/month

เจ้าของภาษา (อังกฤษ อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์) จำนวน 1 คน ค่าจ้างเดือนละ 28,000-30,000 บาท

-        The new salary will be adjusted after a 3 month trial period.

จะได้ปรับเงินเดือนใหม่หลังจากช่วงทดลองงาน 3 เดือน

2.  Qualifications คุณสมบัติ

2.1  Male or female, age during 25-45 years เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี

2.2  Having a valid passport and national ID card  มีหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน

2.3  Having a bachelor’s degree or higher (a degree in education, teaching experiences in secondary school  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนมัธยม)

2.4  If foreign teacher can teach Math or Science will be advantage.

หากครูต่างชาติมีความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.5  Having a teaching license or a teaching permit without the license issued by the Teachers Council of Thailand would be an advantage.

มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตสอนจากคุรุสภาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.6  Having good personality for teaching profession/ be able to work according to the school rules.

มีบุคลิกที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพครู สามารถทำงานภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนได้

2.7  Having good health, both of physical and mental

มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

3       Application การสมัคร

3.1  Date, time and venue วันที่ เวลา และสถานที่

1.      The applicants should submit their resume with their contact number (s) along with the required documents to Soeng Sang School in person              (Human Resources Department, 1st floor, building 1) or send the resume

And the copies of required documents to phonnipha1976@gmail.com from now until 30th September 2017.

ใบสมัครควรกรอกประวัติส่วนตัวและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่จำเป็นโดยส่งใบสมัครและเอกสารได้ด้วยตัวเองที่โรงเรียนเสิงสาง             (ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น1) หรือส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารการสมัครมาที่phonnipha1976@gmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

2.      Teaching demonstration and an interview will be run on 10th October 2017 and the result will be announced on 10th October 2017 via www.soengsang.ac.th or calling 044-447127

สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10  ตุลาคม  2560  ประกาศผล วันที่ 10  ตุลาคม   2560  ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.soengsang.ac.th หรือโทรศัพท์ 044-447127

3.      The duration of employment is from 10th October 2017 – 31st March 2018

          ระบุสัญญาจ้างระหว่างวันที่ 11  ตุลาคม  2560  -  วันที่ 31  มีนาคม  2561

 

 

3.2  Required documents เอกสารประกอบการสมัคร

1.      2 copies of passport and ID card

สำเนาหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

2.      2 copies of education certificate (Transcript)

สำเนาTranscript จำนวน 2 ชุด

3.      2 copies of teaching license or teaching permit with the license issued by the Teachers Council of Thailand (If any)

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูชาวต่างชาติ หรือใบอนุญาตสอน (ชั่วคราว) ออกโดยคุรุสภา (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

4.      A certificate of work experiences (If any)

ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

5.      2 recent photographs (one inch size)

รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ

6.      A recent medical certificate (certifying that the applicant is in good physical and mental health)

ใบรับรองแพทย์

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,16:51   อ่าน 1028 ครั้ง