ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                -  รับสมัคร วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559
                -  สอบคัดเลือก (เฉพาะนักเรียนสมัคร EIS)  วันที่ 25 มีนาคม 2559

                -  ยื่นคะแนน O-NET วันที่ 30 มีนาคม 2559

                -  ประกาศผล / รายงานตัว /มอบตัว  วันที่ 4 เมษายน 2559

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                -  รับสมัคร วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559
                -  สอบคัดเลือก (แผนศิลปะ,พลศึกษา, อุตสาหกรรม,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  วันที่ 25 มีนาคม 2559

                -  ยื่นคะแนน O-NET วันที่ 30 มีนาคม 2559

                -  ประกาศผล / รายงานตัว /มอบตัว  วันที่ 4 เมษายน 2559

หลักฐานการสมัคร
1.  ใบสมัครของโรงเรียนเสิงสาง

2.  สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา (ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา (ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ

4.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

5.  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน 2 รูป

6.  เอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียน (ปพ. 1) หรือหนังสือรับรองผลการเรียน

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 1312 ครั้ง