ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเสิงสาง รับสมัครครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเสิงสาง

เงื่อนไขประกอบการจ้างครูชาวต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2560

 

  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

            1.     ผู้รับจ้างเสนอราคาครูชาวต่างประเทศ  ครูชาวต่างประเทศต้องเป็น Native Speaker จำนวน 1 คน และ ชาวฟิลิปปินส์             1 คน  รวม 2 คน

            2.     ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น

                    - ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 256030 กันยายน 2560

                   - ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

            3.     ครูชาวต่างประเทศต้องปฏิบัติหน้าที่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 07.30 – 16.30 น. ตลอดปีการศึกษา

            4.     ครูชาวต่างประเทศต้องปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันบริเวณประตูหน้าโรงเรียนช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 7.00-07.30 น. 1 คน/1 วัน/ 1 สัปดาห์

            5.     ครูชาวต่างประเทศทุกคนต้องทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับนักเรียน 5 วัน/สัปดาห์ และให้ความรู้ภาษาอังกฤษหน้าเสาธงช่วงตอนเช้าทุกวัน (Morning Talk)

            6.     ครูชาวต่างประเทศมีอายุไม่เกิน 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและต้องมีประสบการณ์ในการสอนระดับมัธยมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

            7.     นำเสนอหลักสูตรที่ใช้ทำการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งนำครูชาวต่างประเทศที่จะทำการสอนจริงอย่างน้อย 1 คน มาสาธิตการสอนให้คณะกรรมการพิจารณา

            8.     เมื่อได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะทำการนิเทศก์ก่อนการเปิดภาคเรียน

            9.     ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการสอนของครูชาวต่างประเทศ

            10.    ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการเรื่องใบประกอบวิชาชีพของครูชาวต่างประเทศ

            11.    ครูชาวต่างประเทศต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนทุกกรณี เช่น การคุมสอบ เป็นครูที่ปรึกษาชุมนุม โฮมรูม กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปรึกษาด้านวิชาการในกรณีส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน และงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

            12.    การเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศต้องเน้นทักษะการฟัง-การพูด เพื่อใช้ในการสื่อสารประจำวันของนักเรียน ทำการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และจัดหาเจ้าหน้าที่คนไทยมาดูแลการจัดทำสมุดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (ปพ.5) ตามระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่โรงเรียนกำหนด

            13.    ครูชาวต่างประเทศสามารถลากิจ ลาป่วย ได้ 3 วันทำการ/ภาคเรียน และผู้รับจ้างต้องจัดครูสอนแทนตามเวลาการสอน แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถจัดครูต่างประเทศมาสอนได้ทันตามเวลาการสอน ผู้รับจ้างยินดีให้หักค่าตอบแทนการสอนคาบละ 1,000 บาท

            14.    ครูชาวต่างประเทศต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณความเป็นครู เช่น แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามสากลนิยม ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน เป็นต้น

            15.    ผู้รับจ้างจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อย่างน้อย 10 ชั่วโมง/ภาคเรียน

            16.    ผู้รับจ้างจัด English Camp ให้นักเรียนอย่างน้อย 150 คน/ภาคเรียน

            17.    การประเมินการเรียนการสอนครูชาวต่างประเทศควรสรุปภาพรวมเป็นร้อยละ หรือ ค่าเฉลี่ย  

    18.    บริษัทที่ดูแลครูต่างประเทศควรเพิ่มชั่วโมงในการนิเทศการสอนครูชาวต่างประเทศ

            19.  ชั่วโมงสอนรวมไม่เกิน 25 คาบ/สัปดาห์  นอกเหนือจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูดแล้วสามารถสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ได้ 

            20.  หากครูต่างประเทศไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือระเบียบของทางโรงเรียน  ผู้รับจ้างยินดีปรับเปลี่ยนครูต่างประเทศคนใหม่ให้กับโรงเรียนอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2560,07:40   อ่าน 1475 ครั้ง