ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ทัศนศิลปศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0955623661
อีเมล์ : redhotmans@gmail.com
ที่อยู่ :
91 หมู่ 4 บ้านท่าตะแบก ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาโท / ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / สาขาการบริหารการศึกษา
2553 ปริญญาตรี / กศ.บ. 5 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ / ทัศนศิลปศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ครู
22 มิถุนายน 2554 - 21 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสีดาวิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ครู
เมษายน 2553 - 21 มิถุนายน 2554 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้นหุ่นนิ่ง รหัสวิชา ศ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 3 การร่างภาพหุ่นนิ่ง