ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอุไรวัลย์ ศรีวิจารณ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2526 - 2547 โรงเรียนบ้านสาวแล สปอ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ครู
พ.ศ.2547 - 2551 โรงเรียนประชาราษฎร์ภักดี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ครู
พ.ศ.2551 - 2555 โรงเรียนบ้านบุ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ครู
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล