ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนาจตะยา นามวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0960802325
อีเมล์ : najtaya@soengsang.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสิงสาง
2545 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ สถานบันราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545-2547 บริษัทศรีราชเทพประธาน จำกัด โปรแกรมเมอร์
2547-ปัจจุบัน โรงเรียนเสิงสาง ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ์ตูนแอนิเมชั่น
2 ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น (ชุดที่ 1)
3 ชุดการเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี