ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8761571
อีเมล์ : kedsuma@gmail.com
ที่อยู่ :
6 หมู่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ร่วมด้วยแบบฝึกหัดชนิดเกม
2 ใบงานการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
4 เกมส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
5 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา