ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายรังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6240374
อีเมล์ : meng379@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ไฟฟ้า-ม.ปลาย
2 ไฟฟ้า-ม.ต้น