ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระยุทธ เพชรประไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2652482
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กระบวนการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ