ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจงจิต อุ่นสำราญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8746172
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ใบงาน เรื่อง พุทธประวัติ ชาดก ตอน ผจญมาร1