ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวลัดดาวรรณ สมานมิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัย เรื่อง ระบบบันทึกการประสานงานเหตุฉุกเฉิน (ทั้งเล่ม)