ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางอุไรวัลย์ ศรีวิจารณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอนัญญา ทุมกระโทก
บรรณารักษ์ห้องสมุด

นายดำรงฤทธิ์ คำสนวน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวอภิชญา วงศ์ศักดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวธมลวรรณ สิทธิกรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวลัดดาวรรณ สมานมิตร
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ

นายประทีป ลาดกระโทก
ช่างไม้ 4

นายจำนงค์ วันทมาตร
นักการภารโรง

นายน้อย มีเครือ
นักการภารโรง

นายสำลอง หารไธสง
นักการภารโรง

นายสุวโรจน์ เขียวอุตสา
นักการภารโรง

นายนพรัตน์ คุณระวงค์
นักการภารโรง

นายสังวาล กรมจรรยา
นักการภารโรง

นายหนูกร สุพล
นักการภารโรง

นางสุนัน แต่แดงเพชร
แม่บ้าน

นางมาลีวัลย์ อินทร์แย้ม
แม่บ้าน

นางชญานุตม์ มีเครือ
แม่บ้าน