ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางอนัญญา ทุมกระโทก
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวอภิชญา วงศ์ศักดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวธมลวรรณ สิทธิกรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวลัดดาวรรณ สมานมิตร
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ