ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เรื่องไวยากรณ์เบื้องต้น
โครงงานคอมพิวเตอร์
รายละเอียดผลงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เรื่องไวยากรณ์เบื้องต้น จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่อง ไวยากรณ์เบื้องต้น 2)เพื่อใช้เป็นสื่อการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้ เรื่องไวยากรณ์เบื้องต้น 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อเพื่อการศึกษา เรื่องไวยากรณ์ การพํฒนาสื่อในครั้งนี้ ใช้โปรแกรมในการดำเนินงาน คือ โปรแกรม Adobe captivate 9 ในเนื้อหาสื่อประกอบด้วย Parts of speech และ Tense และีการ์ตูนแอนิเมชันเสริมเนื้อหา ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มีกิจกรรมท้ายบทเรียนเพื่อทดสอบความรู้ในรูปแบบ จับคู่คำ จับคู่รูปภาพ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและจากการเผยแพร่สื่อเพื่อการศึกษาเบื้องต้น พบว่า ได้รับความสนใจ และเป็นสื่อเพื่อการศึกษาที่มีประโยชน์ เพราะเนื้อเป็นลักษณะของการ์ตูน และมีแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างบรรยายกาศที่สนับสนุนการเรียน ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู็ กระตุ้นให้ความต้องการอยากจะเรียนรู้ และสื่อที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในระดับดีที่ค่าเฉลี่ย 3.77 

ดาวน์โหลดสื่อเพื่อการศึกษา คลิกที่ิลิ้งค์ด้านล่าง นี้ ค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1VfJW2VpbJOxtsWHv_RK3iEA4nGqil82z/view?usp=sharing
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560,07:52   อ่าน 174 ครั้ง