ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย เล่มที่ 1 โรคเอดส์
ชื่ออาจารย์ : นางบังอร วงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,13:56  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย 4 เล่มที่ 1 หลักและวิธีการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
ชื่ออาจารย์ : นางสุวรรณี อินธิแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,09:31  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ร่วมด้วยแบบฝึกหัดชนิดเกม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,17:34  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 เล่มที่ 3 การตรวจสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน
ชื่ออาจารย์ : นางสุนันทา คำสงวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,17:32  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ชั้น ม.1 เล่มที่ 1 คำประสม
ชื่ออาจารย์ : นางญาณันธร ปัดสาโก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,14:36  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ ชั้น ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา ไชยรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,09:42  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกษร แหวนมุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,11:52  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,11:27  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภัสกนก สังฆะเวช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2559,08:37  อ่าน 983 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน เรื่อง ค่าคงตัวของสมการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2559,08:33  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..