ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการ โดยใช้ LOTUS Model
ชื่ออาจารย์ : นายธนวัฒน์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,11:19  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้นหุ่นนิ่ง รหัสวิชา ศ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1 หลักการและขั้นตอนการวาดเส้นหุ่นนิ่ง
ชื่ออาจารย์ : นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,23:12  อ่าน 379 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเีรยนออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางพิสชา ยังกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,16:24  อ่าน 401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เล่มที่ 1 ความหมายของฟังก์ชัน
ชื่ออาจารย์ : นางธาริกา พระยารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,09:29  อ่าน 565 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 เรื่องทศนิยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินภา รักษาศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,13:42  อ่าน 711 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,15:24  อ่าน 788 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 5 เล่มที่ 1 เรื่อง พระไตรปิฏก
ชื่ออาจารย์ : นายเสกสรรค์ ประเมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,16:54  อ่าน 571 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1 เรื่อง คลื่นกล วิชาฟิสิกส์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของคลื่น
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ แก้วหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,10:28  อ่าน 854 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง เล่มที่ 1 เรื่อง อัตราเร็ว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,15:26  อ่าน 747 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย เล่มที่ 1 โรคเอดส์
ชื่ออาจารย์ : นางบังอร วงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,13:56  อ่าน 544 ครั้ง
รายละเอียด..