ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภัสกนก สังฆะเวช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2559,08:37  อ่าน 900 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน เรื่อง ค่าคงตัวของสมการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2559,08:33  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง ระบบบันทึกการประสานงานเหตุฉุกเฉิน (ทั้งเล่ม)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดาวรรณ สมานมิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,17:29  อ่าน 701 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชื่ออาจารย์ : นางสุนันทา คำสงวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,16:58  อ่าน 1255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการไทเทรตกรด รายวิชาเคมี3
ชื่ออาจารย์ : นางอุไร ปทุมรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,12:19  อ่าน 1569 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน เรื่อง Growing healthy plants
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกษร แหวนมุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,12:06  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนภาคตัดกรวย เรื่อง พาลาโบลา ชั้น ม. 4
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ แก้วหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,08:41  อ่าน 771 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน เรื่อง พุทธประวัติ ชาดก ตอน ผจญมาร1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจงจิต อุ่นสำราญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,08:35  อ่าน 1044 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เล่มที่ ๑ เรื่อง คำประสม
ชื่ออาจารย์ : นางญาณันธร ปัดสาโก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2559,14:07  อ่าน 7510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน เรื่อง Body Parts
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชามญชุ์ กว่างสนิท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2559,11:53  อ่าน 3036 ครั้ง
รายละเอียด..