ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางอุไร ปทุมรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2853919
อีเมล์ : kru_rai@hotmail.com
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,12:19  อ่าน 1913 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการไทเทรตกรด รายวิชาเคมี3
รายละเอียดผลงาน

ชื่องานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
รายวิชาเคมี3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557

ผู้วิจัย นางอุไร  ปทุมรังสรรค์

ตำแหน่ง ครู  คศ. 3  

ปี  พ.ศ. 2557

 


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส รายวิชาเคมี3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส รายวิชาเคมี3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเสิงสาง ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 39 คน โดยทำการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถมีทั้งนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนระดับ เก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ในห้องเดียวกัน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิจัยทางการเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และทดสอบค่าที (t-test Dependent  Sample)


ผลการศึกษาพบว่า

       1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส รายวิชาเคมี3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1/E2เท่ากับ 80.10/81.38  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส รายวิชาเคมี3 สำหรับนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ.05
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,12:19   อ่าน 1913 ครั้ง