ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเสิงสาง 

 
  ประวัติ /ภูมิหลัง
 
         โรงเรียนเสิงสาง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ประเภทสหศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3 ถึงช่วงชั้นที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บ้านบัวหลวง หมู่ที่ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร
          เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524 ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 97 คนโดยมีนายวิเชียร  เจริญครบุรี เป็นครูใหญ่ในครั้งแรกได้อาศัยที่ว่าการอำเภอเสิงสางหลังเก่าเป็นที่เรียน ต่อมาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2524 ได้ย้ายมาในที่ดินปัจจุบัน โดยทางอำเภอจัดไว้ให้ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 113 ไร่ งาน 16 ตารางวา ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายวีระศักด์  วนาภรณ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงรียน
 
 
  อักษรย่อของโรงเรียน
 
              ส.ส.
 
   สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
 
           ดอกบัวหลวง
 
  เรียนสีประจำโรงเรียน 
        
  เขียว – ขาว
 
   สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามสดชื่น
   สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
   เขียว – ขาว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าอย่างถูกต้อง

 
 
  ปรัชญาของโรงเรียน
 
   อตตา หเว ชิตํ เสยโย
เอาชนะตนได้เป็นสิ่งประเสริฐ


  คำขวัญของโรงเรียน
 
เป็นคนดี มีวินัยใฝ่ศึกษา