ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนเสิงสาง  
 

1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการศึกษา
6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
8. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ได้อย่างยั่งยืน
9. ส่งเสริมการนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน และใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน
10. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะสู่สากล
11. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

เป้าประสงค์โรงเรียนเสิงสาง 
 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. สถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการศึกษา
6. เครือข่ายการพัฒนามีความเข้มแข็งที่จะร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา
7. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
8. สถานศึกษามีการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. สถานศึกษามีการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
10. สถานศึกษามีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะ
11. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
12. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม