พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนเสิงสาง
    1. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ

    2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
        และรักความเป็นไทย

     3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล
     4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

        และเป็นแบบอย่างที่ดี
     5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการศึกษา
     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์โรงเรียนเสิงสาง 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ
     2. ผู้เรียนรักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

         อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
         และมีความ เป็นไทย

     3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล
     4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติ

        หน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีและมี
        ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

     5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการศึกษา
     6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

        โดยเน้นการมีส่วนร่วม
     7. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญา

        ของเศรษฐกิจพอเพียง