ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ปีการศึกษา 2562 


ระดับชั้น

 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 132 143 275
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 117 144 261

มัธยมศึกษาปีที่ 3

8 138 136 274

รวม มัธยมศึกษาตอนต้น

22 387 423 810
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 124 208 332
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 109 156 265
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 105 181 286
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 338 545 883
รวมทั้งสิ้น

51

725

968 1,693


ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ปีการศึกษา 2561 


ระดับชั้น

 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 127 156 283
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 129 125 254

มัธยมศึกษาปีที่ 3

8 126 150 276

รวม มัธยมศึกษาตอนต้น

23 382 431 813
มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 127 182 309
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 114 181 295
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 110 183 293
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 28 351 546 897
รวมทั้งสิ้น

51

733

977 1,710


ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ปีการศึกษา 2560 


ระดับชั้น

 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 124 122 246
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 147 148 295

มัธยมศึกษาปีที่ 3

8 118 142 260

รวม มัธยมศึกษาตอนต้น

23 389 412 801
มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 133 193 326
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 125 199 324
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 101 185 286
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 359 577 936
รวมทั้งสิ้น

52

748

989 1,737

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ปีการศึกษา 2559 


ระดับชั้น

 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 159 147 306
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 129 146 275

มัธยมศึกษาปีที่ 3

8 142 134 276

รวม มัธยมศึกษาตอนต้น

24 430 427 857
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 147 236 383
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 115 200 315
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 97 167 264
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 30 359 603 962
รวมทั้งสิ้น

54

845

1,030 1,819

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ปีการศึกษา 2558 


ระดับชั้น

 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 154 155 309
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 202 153 355

มัธยมศึกษาปีที่ 3

8 119 140 259

รวม มัธยมศึกษาตอนต้น

25 475 448 923
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 158 242 400
มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 130 223 353
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 106 153 259
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 33 394 618 1,012
รวมทั้งสิ้น

58

869

1,066 1,935

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ปีการศึกษา 2557 

 


ระดับชั้น

 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 174 141 315
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 139 156 295

มัธยมศึกษาปีที่ 3

8 122 157 279

รวม มัธยมศึกษาตอนต้น

24 435 454 889
มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 138 228 366
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 114 197 311
มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 126 212 338
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 33 378 637 1,015
รวมทั้งสิ้น

57

813

1,091 1,904


ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ปีการศึกษา 2556


ระดับชั้น

 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 118 149 267
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 146 165 311

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7 124 160 284

รวม มัธยมศึกษาตอนต้น

22 388 474 862
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 125 191 316
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 128 244 372
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 126 190 316
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 31 379 625 1,004
รวมทั้งสิ้น

53

767

1,099 1,866

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ปีการศึกษา 2555


ระดับชั้น

 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 156 169 325
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 128 174 302

มัธยมศึกษาปีที่ 3

6 108 137 245

รวม มัธยมศึกษาตอนต้น

20 392 480 872
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 155 262 417
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 172 238 410
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 111 194 305
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 27 438 694 1,132
รวมทั้งสิ้น

47

830

1,174 2,004