ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร เจริญครบุรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2524 - 14 กรกฎาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน จงอ้อมกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2537 – 30 พฤศจิกายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ คงวิริยะวิทยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2544 – 30 กันยายน 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัคร ไวยขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ตุลาคม 2548 – 26 พฤษภาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ภักดีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มิถุนายน 2554 – 17 ตุลาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลาคม 2555 - ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาศ ดวงเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ตุลาคม 2557 - 5 ตุลาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ตุลาคม 2559 - 11 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2561- 10 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2563-ปัจจุบัน