ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารโรงเรียน
บรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกคุณแผ่นดิน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
อบรม โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ
ทัศนศึกษา
รับการนิเทศ จาก สพม. 31