ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวรรณี อินธิแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางญาณันธร ปัดสาโก
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา อรัญศักดิ์
ครู คศ.1

นายพิชนันท์ ขันอาสา
ครู คศ.1

นางสาวธันยชนก สุระวรรณะ
ครูผู้ช่วย

นางนิชา แสงกระโทก
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ อนุกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา นาดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิดา ท่อจะโป๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมฉวี บุญมา
ครูผู้ช่วย