ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวรรณี อินธิแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางญาณันธร ปัดสาโก
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา อรัญศักดิ์
ครู คศ.1

นายพิชนันท์ ขันอาสา
ครู คศ.1

นางสาวธันยชนก สุระวรรณะ
ครูผู้ช่วย

นางนิชา แสงกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายณัฐวุฒิ อนุกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาววาสนา นาดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิดา ท่อจะโป๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมฉวี บุญมา
ครูผู้ช่วย