ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวรรณี อินธิแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางญาณันธร ปัดสาโก
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา อรัญศักดิ์
ครู คศ.2

นายพิชนันท์ ขันอาสา
ครู คศ.2

นางธันยชนก แก้ววิเศษ
ครู คศ.2

นางนิชา แสงกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายณัฐวุฒิ อนุกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาววาสนา นาดี
ครู คศ.1

นางสาวชลิดา ท่อจะโป๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวพิมฉวี บุญมา
ครู คศ.1