กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุวรรณี อินธิแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 082-1652993
อีเมล์ : SWN2513@gmail.com

นางสาวอภิญญา อรัญศักดิ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 089-5696048
อีเมล์ : phin-phin26@hotmail.com

นายพิชนันท์ ขันอาสา
ครู คศ.2

นางธันยชนก แก้ววิเศษ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 087-8780929
อีเมล์ : queen_lemon@live.com

นายณัฐวุฒิ อนุกุล
ครู คศ.2

นางนิชา แสงกระโทก
ครู คศ.2

นางสาววาสนา นาดี
ครู คศ.1

นางชลิดา อนุกูล
ครู คศ.1

นางสาวพิมฉวี บุญมา
ครู คศ.1

นางสาวแก้วตา พลนงค์
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ เวสา
ครูผู้ช่วย