ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวรรณี อินธิแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพิชนันท์ ขันอาสา
ครู คศ.2

นางญาณันธร ปัดสาโก
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา อรัญศักดิ์
ครู คศ.2

นางธันยชนก แก้ววิเศษ
ครู คศ.2

นางนิชา แสงกระโทก
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ อนุกุล
ครู คศ.1

นางสาววาสนา นาดี
ครู คศ.1

นางชลิดา อนุกูล
ครู คศ.1

นางสาวพิมฉวี บุญมา
ครู คศ.1

นางสาวแก้วตา พลนงค์
ครู คศ.1