ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุชสรา ปานเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศิรินภา รักษาศรี
ครู คศ.2

นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุล
ครู คศ.3

นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน
ครู คศ.3

นางธาริกา พระยารัตน์
ครู คศ.2

นางเรณู โตเหมือน
ครู คศ.2

นายชัชวาล ศิริพรทุม
ครู คศ.2

นางสาวนภัสกนก สังฆะเวช
ครู คศ.2

นางสุนันทา คำสงวน
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก
ครู คศ.2

นายธีรวัฒน์ ดีสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายพีระณัฐช์ กลางสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวบุญญาพร มณีกูล
ครู คศ.1

นางสาวนารีนารถ ชาวนา
ครูผู้ช่วย