ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสายพิน รากกระโทก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศิรินภา รักษาศรี
ครู คศ.1

นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุล
ครู คศ.3

นายสพโชค โตเหมือน
ครู คศ.2

นางเรณู โตเหมือน
ครู คศ.2

นายชัชวาล ศิริพรทุม
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน
ครู คศ.3

นางสาวนภัสกนก สังฆะเวช
ครู คศ.2

นางนุชสรา ปานเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสุนันทา คำสงวน
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก
ครู คศ.1

นายธีรวัฒน์ ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นายพีระณัฐช์ กลางสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวบุญญาพร มณีกูล
ครูผู้ช่วย