ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุชสรา ปานเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสายพิน รากกระโทก
ครู คศ.2

นางสาวศิรินภา รักษาศรี
ครู คศ.2

นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุล
ครู คศ.3

นางเรณู โตเหมือน
ครู คศ.2

นายชัชวาล ศิริพรทุม
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนภัสกนก สังฆะเวช
ครู คศ.2

นางสุนันทา คำสงวน
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก
ครู คศ.2

นายธีรวัฒน์ ดีสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายพีระณัฐช์ กลางสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวบุญญาพร มณีกูล
ครูผู้ช่วย