กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 087-2400352
อีเมล์ : Walairk2@gmail.com

นางสาวนภัสกนก สังฆะเวช
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 085-7638279
อีเมล์ : dadeedas@hotmail.com

นางนุชสรา ปานเพ็ชร
ครู คศ.3

นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 084-4299142

นางสาวศิรินภา รักษาศรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-5188154
อีเมล์ : kroopa-math@hotmail.com

นางสุนันทา คำสงวน
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก
ครู คศ.3

นางเรณู โตเหมือน
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 089-0598220
อีเมล์ : ranu_daralerk@hotmail.com

นายธีระวัฒน์ ดีสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวนารีนารถ ชาวนา
ครู คศ.1

นางสาวปทุมฤดี ขอหมั่นกลาง
ครู คศ.1

นายกิตติโชติ โป๊ะไธสง
ครูผู้ช่วย