ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัญญา สิทธิเสือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบูรณ์ ปราณีตพลกรัง
ครู คศ.1

นายจรูญ ดอกสูงเนิน
ครู คศ.3

นางบังอร วงศ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นายคมสัน คำสันเทียะ
ครู คศ.1

นายอุดม ใหญ่กระโทก
พนักงานราชการ