ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางบังอร วงศ์ประเสริฐ
ครู คศ.2

นายจรูญ ดอกสูงเนิน
ครู คศ.3

นายสมบูรณ์ ปราณีตพลกรัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัญญา สิทธิเสือ
ครูผู้ช่วย

นายคมสัน คำสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นายอุดม ใหญ่กระโทก
พนักงานราชการ