กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปัญญา สิทธิเสือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายคมสัน คำสันเทียะ
ครู คศ.1

นายจรูญ ดอกสูงเนิน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-2821653
อีเมล์ : padok_55@hotmail.com

นายสมบูรณ์ ปราณีตพลกรัง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 080-1564933

นายอุดม ใหญ่กระโทก
พนักงานราชการ

นายณัฐพงศ์ กฤตสิน
ครูอัตราจ้าง