ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวประภัสรา ภูมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัตน์ริญญา มนอยู่พะเนา
ครูธุรการ

นางสาวเบญจมาภรณ์ บรรดาศักดิ์