ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายประทีป ลาดกระโทก
ช่างไม้ 4