ลูกจ้างชั่วคราว

นายสำลอง หารไธสง
นักการภารโรง

นายสุวโรจน์ เขียวอุตสา
นักการภารโรง

นายนพรัตน์ คุณระวงค์
นักการภารโรง

นายแดนชัย ลาดหนองขุ่น
นักการภารโรง

นางสุนัน แต่แดงเพชร
แม่บ้าน

นางมาลีวัลย์ อินทร์แย้ม
แม่บ้าน

นางสุจริต รสกระโทก
แม่บ้าน

นางสาวอำไพ วะเรืองรัมย์
แม่บ้าน