ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสำลอง หารไธสง
นัักการภารโรง

นายสุวโรจน์ เขียวอุตสา
นักการภารโรง

นายนพรัตน์ คุณระวงค์
นักการภารโรง

นายสังวาล กรมจรรยา
นักการภารโรง

นายเพ็ชร ประราชิโก
นักการภารโรง

นายฟูนันท์ อินทรบุตร
นักการภารโรง

นายประจักษ์ โคตรบรรเทา
นักการภารโรง

นางสุนัน แต่แดงเพชร
แม่บ้าน

นางมาลีวัลย์ อินทร์แย้ม
แม่บ้าน

นางชญานุตม์ มีเครือ
แม่บ้าน

นางสุจริต รสกระโทก
แม่บ้าน