ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนาจตะยา นามวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายสมเกียรติ โภคสมบัติ
ครู คศ.3

นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา
ครู คศ.3

นางพิสชา ยังกระโทก
ครู คศ.2

นายสำราญ แทนคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชริกา สมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายอดิศักดิ์ มือขุนทด
พนักงานราชการ

นางสาวสุมาลี บุญพามี
พนักงานราชการ

นายรังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
พนักงานราชการ

นายปิโยรส จงใจกลาง
พนักงานราชการ

นางสาววรัติญา ไพลกลาง
พนักงานราชการ

นางสาวทิพวรรณ หมั่นกุดเวียน
ครูอัตราจ้าง

นายดำรงฤทธิ์ คำสงวน
ครูอัตราจ้าง