ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสำราญ แทนคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา
ครู คศ.3

นายสมเกียรติ โภคสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวพัชริกา สมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายพุทธพงศ์ สุขเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นายอดิศักดิ์ มือขุนทด
พนักงานราชการ

นางสาวสุมาลี บุญพามี
พนักงานราชการ

นายปิโยรส จงใจกลาง
พนักงานราชการ