ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสำราญ แทนคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา
ครู คศ.3

นายสมเกียรติ โภคสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวพัชริกา สมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายอดิศักดิ์ มือขุนทด
พนักงานราชการ

นางสาวสุมาลี บุญพามี
พนักงานราชการ

นายปิโยรส จงใจกลาง
พนักงานราชการ