กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัชริกา สมฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 087-2884017
อีเมล์ : RATTANAS.SUKO@chiyo.com

นายสมเกียรติ โภคสมบัติ
ครู คศ.3

นายสำราญ แทนคำ
ครู คศ.1

นายดำรงฤทธิ์ คำสงวน
ครู คศ.1

นางสาวสุมาลี บุญพามี
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 087-9428037
อีเมล์ : sumaleebun@chaiyo.com

นายปิโยรส จงใจกลาง
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 083-7949708