ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนาจตะยา นามวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายสมเกียรติ โภคสมบัติ
ครู คศ.3

นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา
ครู คศ.3

นางพิสชา ยังกระโทก
ครู คศ.2

นายอดิศักดิ์ มือขุนทด
พนักงานราชการ

นายรังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
พนักงานราชการ

นางสาวสุมาลี บุญพามี
พนักงานราชการ

นางสาววรัติญา ไพลกลาง
พนักงานราชการ

นายปิโยรส จงใจกลาง
พนักงานราชการ

นางสาวทิพวรรณ หมั่นกุดเวียน
ครูอัตราจ้าง

นายสำราญ แทนคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาภรณ์ เทียมทองหลาง
ครูผู้ช่วย