กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววีรยา เตไธสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษร แหวนมุก
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0860531823
อีเมล์ : kesorn823@gmail.com

นางสาวเบญจวรรณ บุ่งง้าว
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0857799727

นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาววริฐา งาคชสาร
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0821431703

นางจีราภา พัดใหม่
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิการ์ นากลาง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0898484394/0856341844
อีเมล์ : Kunjung-yoe@hotmail.com

นางสาวจุฑามาส ฉ่ำสูงเนิน
ครู คศ.1

นายสุริยา วานนท์
ครู คศ.1

นางสาววราพร ขนันไทย
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ ไกรคุ้ม
ครู คศ.1

นายอลงกต สระนอก
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญนภา เสาเสมา
ครู คศ.1

นางสาวฐิติยา นามฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 092-2726091

นายอภิสิทธิ์ คุมโพธิ์
ครูผู้ช่วย

Edrth Chepkosgei
ครูอัตราจ้าง