ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบญจวรรณ บุ่งง้าว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษร แหวนมุก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววริฐา งาคชสาร
ครู คศ.2

นางกัญจน์ณิชา กิตธินันท์วรากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวกรรณิการ์ นากลาง
ครู คศ.1

นายอภิสิทธิ์ กิจสอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาววรัญญา วิยาสิงห์
ครู คศ.1

นางจีราภา พัดใหม่
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาส
ครู คศ.1

นางสาวพิชามญชุ์ กว่างสนิท
ครู คศ.1

นางสาวชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายสุริยา วานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ ไกรคุ้ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนภา เสาเสมา
ครูผู้ช่วย

นายอลงกต สระนอก
ครูผู้ช่วย

Ms.Jin Yujia
ครูอัตราจ้าง

Ms. Elizsbeth sabellena
ครูอัตราจ้าง

Mr. Richard Gatila Penalosa
ครูอัตราจ้าง

Mr. Johnes Paul
ครูอัตราจ้าง