ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรนิภา ตอพล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบญจวรรณ บุ่งง้าว
ครู คศ.2

นางสาวเกษร แหวนมุก
ครู คศ.2

นางสาววริฐา งาคชสาร
ครู คศ.1

นางกัญจน์ณิชา กิตธินันท์วรากุล
ครู คศ.1

นายอภิสิทธิ์ กิจสอ
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ นากลาง
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา วิยาสิงห์
ครู คศ.1

นางจีราภา พัดใหม่
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาส
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ กว่างสนิท
ครูผู้ช่วย

นางสาวชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์
ครูผู้ช่วย

Mr.Chiaro Troiano
ผู้ช่วยสอน

นางสาวรัตนาวดี พลสำโรง
ครูอัตราจ้าง

Miss Weng Ruigi
ครูอัตราจ้าง