ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววริฐา งาคชสาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษร แหวนมุก
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ บุ่งง้าว
ครู คศ.2

นางสาววีรยา เตไธสง
ครู คศ.2

นายอภิสิทธิ์ กิจสอ
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์
ครู คศ.2

นางจีราภา พัดใหม่
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิการ์ นากลาง
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาส ฉ่ำสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์
ครู คศ.1

นายสุริยา วานนท์
ครู คศ.1

นางวราพร ฉิมนอก
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ ไกรคุ้ม
ครู คศ.1

นายอลงกต สระนอก
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญนภา เสาเสมา
ครู คศ.1

นางสาวฐิติยา นามฤิทธิ์
ครูผู้ช่วย

Ms. Elizsbeth sabellena
ครูอัตราจ้าง

Mr. Johnes Paul
ครูอัตราจ้าง

Mr. Romelo lll Lalin Dupo
ครูอัตราจ้าง