ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบญจวรรณ บุ่งง้าว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษร แหวนมุก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววริฐา งาคชสาร
ครู คศ.1

นางกัญจน์ณิชา กิตธินันท์วรากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายอภิสิทธิ์ กิจสอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวกรรณิการ์ นากลาง
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา วิยาสิงห์
ครู คศ.1

นางจีราภา พัดใหม่
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาส
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ กว่างสนิท
ครูผู้ช่วย

นางสาวชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์
ครูผู้ช่วย

Mr.Chiaro Troiano
ผู้ช่วยสอน

นางสาวรัตนาวดี พลสำโรง
ครูอัตราจ้าง

Miss Weng Ruigi
ครูอัตราจ้าง