ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชอบ แหยงกระโทก
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทด ปุริมาตร์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระะครูปริยัติ สิทธานุการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนวน พวงประจำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางณิษา ไตรวรางค์กูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี ทะนาไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชมรมศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริโชค ปักการะโถ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสีโห อุทกโยธะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประธาน อ่อนนางรอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ อินกอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีสละ เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจนโมโชค ศรีวรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคารม บรรดาศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสภูษณพงศ์ เครืองกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ