คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติ สิทธานุการ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสันทัด คเวสโก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจเอกมโนโชค ศรีวรมย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงษ์ คำศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยวนใจ พวงประจำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชมรมศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอรดี ยศพิมพ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประธาน อ่อนนางรอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล สายยศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย คำยืน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ปัดสาโก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย สายทองทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรณกฤต คูประทุมศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาจตะยา นามวงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ