ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ก.ค. 56 ถึง 13 ก.ค. 56 เข้าค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 
เข้าค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัด   อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 11 - 13  กรกฎาคม 2556
เน้นชุดขาว กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15 ก.ค. 56 รับการนิเทศติดตาม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
่รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเสิงสาง เพื่อเตรียมพร้อมการประเมิน เพื่อรับเกียรติบัตร 1 
โรงเรียนเสิงสาง
27 ก.ค. 56 ถึง 28 ก.ค. 56 รับคณะดูงานจากจังหวัดสระแก้ว

หอศิลป์เ้สิงสาง หอศิลป์โรงเรียนเสิงสาง
30 ก.ค. 56 ถึง 03 ส.ค. 56 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน
คณะครูโรงเรียนเสิงสาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม  2556
ณ ศูนย์เยาวชน อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์เยาวชน ปักธงชัย / ชุดขาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
05 ส.ค. 56 ถึง 09 ส.ค. 56 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนเสิงสาง สอบกลางภาค ประภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเสิงสาง
09 ส.ค. 56 ถึง 10 ส.ค. 56 ม. 2 ศึกษาดูงาน และเข้าค่ายคณิตศาสตร์
สวนสัตว์นครราชสีมา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนเสิงสาง
09 ส.ค. 56 ม. 5 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ไบเท็กบางนา
ศูนย์ไบเท็กบางนา เมืองทองธานี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเสิงสาง
12 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยพร้อม เพรียงกัน   ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ หอประัชุมโรงเรียนเสิงสาง
หอประชุมโรงเรียนเสิงสาง ชุดผ้าไทย สวยงาม งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเิสิงสาง
18 ส.ค. 56 ถึง 20 ส.ค. 56 นำเสนอผลงานโรงเรียนในฝัน
จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเสิงสาง
30 ส.ค. 56 ผอ. สมป. มาเปิดงานแสดงผลงานวิจัย
หอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง
23 ก.ย. 56 ประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เตรียมพรัอมรับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อรับเกียรติบัตร 1 

ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง
10 มี.ค. 57 นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมพฤติกรรม
10 มี.ค. 57 ถึง 20 มี.ค. 57 แก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส.
14 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
17 มี.ค. 57 ถึง 19 มี.ค. 57 เข้าค่ายปรับพฤติกรรม เสริมสร้างวินัยคุณภาพ
21 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียน ม. 3, ม.6
01 เม.ย. 57 ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
14 พ.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1, ม.4
15 พ.ค. 57 ประชุมนักเรียน รับอุปกรณ์การเรียน รับตารางเรียน
15 พ.ค. 57 ถึง 16 พ.ค. 57 เข้าค่ายปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1, ม.4
19 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
29 ก.ย. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาค
06 ต.ค. 57 ส่งคะแนนการสอบ
08 ต.ค. 57 ประกาศผลสอบ
08 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 สอบซ่อม
09 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 ประชุมครู
10 ต.ค. 57 ส่งผลสอบซ่อม
13 ต.ค. 57 ส่ง GPA 5 ภาคเรียน
13 ต.ค. 57 ถึง 21 ต.ค. 57 ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
22 ต.ค. 57 ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ เตรียมการ ประชุมครู
23 ต.ค. 57 ร่วมงานวันปิยมหาราช ครูทุกคน
24 ต.ค. 57 จดตารางเรียน
27 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/557