ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกรกนก พากิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภสร ปักการะโถ
ครู คศ.3

นางสาวดารัตน์ ดีอุบล
ครู คศ.3

นางศรีอุษา อรุณใหม่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางปราณี เพชรประไพ
ครู คศ.3

นายชัยวุฒิ ปทุมรังสรรค์
ครู คศ.3

นางอุไร ปทุมรังสรรค์
ครู คศ.3

นายศิริโชค ปักการะโถ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายไมตรี คะปัญญา
ครู คศ.2

นายวิชิต โสสีสุข
ครู คศ.3

นายประเสริฐ แก้วหาญ
ครู คศ.2

นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก
ครู คศ.2

นางเพ็ญนภา ไชยรา
ครู คศ.2

นายวัชรินทร์ ซอมขุนทด
ครู คศ.1

นายภาณุพล ระย้าทอง
ครู คศ.1

นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลา
ครู คศ.1

นางสุกัญญา กล่อมวาจา
ครูผู้ช่วย

นายชาตรี ศรีพาฮาด
ครูผู้ช่วย

นายสุเมธี จิติตการุณย์
พนักงานราชการ