กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญนภา ไชยรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 089-0761822
อีเมล์ : Chemist2918@hotmail.com

นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลา
ครู คศ.2

นางปราณี เพชรประไพ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-0752968

นายชัยวุฒิ ปทุมรังสรรค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-8482335
อีเมล์ : pathumrungsan31@gmail.com

นางอุไร ปทุมรังสรรค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-2853919
อีเมล์ : kru_rai@hotmail.com

นางศรีอุษา อรุณใหม่
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-7258377
อีเมล์ : SAARUN2911@hotmail.com

นางสาวดารัตน์ ดีอุบล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0892747876
อีเมล์ : T.science@hotmail.com

นายวิชิต โสสีสุข
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-2747876

นายประเสริฐ แก้วหาญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 094-9199491

นางสาวนาจตะยา นามวงค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0960802325
อีเมล์ : najtaya@soengsang.ac.th

นางพิสชา ยังกระโทก
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0972821540
อีเมล์ : pisacha@soengsang.ac.th

นายไมตรี คะปัญญา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 088-3787316

นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0849612978
อีเมล์ : khonburi_mm@hotmail.com

นายทรงศักดิ์ คำโฮง
ครู คศ.2

นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0919691641

นางสุกัญญา กล่อมวาจา
ครู คศ.1

นายชาตรี ศรีพาฮาด
ครู คศ.1

นางสาวแคทรียา สวัสดิ์กลาง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0903795764
อีเมล์ : khattariya2535@hotmail.com

นางสาวฐิติวรดา กล้ากระโทก
ครู คศ.1

นายสุกฤษฎิ์ เฟ้นดี้
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งทิวาห์ ศรีบุรมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉรา กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัติญา ไพลกลาง
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 080-1657261

นางสาวทิพวัลย์ หมั่นกุดเวียน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนา ยอดบุญหล้า
ครูอัตราจ้าง

นางอนัญญา ทุมกระโทก
ครูอัตราจ้าง