ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดารัตน์ โสสีสุข
ครู คศ.2

นางศรีอุษา อรุณใหม่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางปราณี เพชรประไพ
ครู คศ.3

นายชัยวุฒิ ปทุมรังสรรค์
ครู คศ.3

นางอุไร ปทุมรังสรรค์
ครู คศ.3

นายศิริโชค ปักการะโถ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายไมตรี คะปัญญา
ครู คศ.2

นางสุภสร ปักการะโถ
ครู คศ.2

นายวิชิต โสสีสุข
ครู คศ.2

นายประเสริฐ แก้วหาญ
ครู คศ.2

นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก
ครู คศ.2

นางเพ็ญนภา ไชยรา
ครู คศ.1

นางสาวกรกนก พากิ่ง
ครู คศ.2

นายวัชรินทร์ ซอมขุนทด
ครูผู้ช่วย

นายภาณุพล ระย้าทอง
ครูผู้ช่วย

นางสุกัญญา กล่อมวาจา
ครูผู้ช่วย

นายชาตรี ศรีพาฮาด
ครูผู้ช่วย

นายสุเมธี จิติตการุณย์
พนักงานราชการ