ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญนภา ไชยรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประเสริฐ แก้วหาญ
ครู คศ.2

นางสาวกรกนก พากิ่ง
ครู คศ.3

นางสุภสร ปักการะโถ
ครู คศ.3

นางสาวดารัตน์ ดีอุบล
ครู คศ.3

นางศรีอุษา อรุณใหม่
ครู คศ.3

นางปราณี เพชรประไพ
ครู คศ.3

นายชัยวุฒิ ปทุมรังสรรค์
ครู คศ.3

นางอุไร ปทุมรังสรรค์
ครู คศ.3

นายศิริโชค ปักการะโถ
ครู คศ.3

นายวิชิต โสสีสุข
ครู คศ.3

นางสาวนาจตะยา นามวงค์
ครู คศ.3

นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์
ครู คศ.3

นางพิสชา ยังกระโทก
ครู คศ.3

นายไมตรี คะปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก
ครู คศ.2

นายวัชรินทร์ ซอมขุนทด
ครู คศ.1

นายภาณุพล ระย้าทอง
ครู คศ.1

นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลา
ครู คศ.1

นายชาตรี ศรีพาฮาด
ครู คศ.1

นางสุกัญญา กล่อมวาจา
ครู คศ.1

นางสาววรัติญา ไพลกลาง
พนักงานราชการ

นายสุเมธี จิติตการุณย์
พนักงานราชการ

นางสาวทิพวัลย์ หมั่นกุดเวียน
ครูอัตราจ้าง

นางอนัญญา ทุมกระโทก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภิชญา วงศ์ศักดิ์
ครูอัตราจ้าง