ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสกสรรค์ ประเมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจรรยาพร โชติกลาง
ครู คศ.1

นางเพ็ญ ประเมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายขจร โปร่งจิตร
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐ์ฎาพร พรีพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

ว่าที่ร้อยตรี ศาสตรา ทองออน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายภานุวัฒน์ โกมาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพวรรณ หิปะนัต
ครูผู้ช่วย

นางสาวจงจิต อุ่นสำราญ
พนักงานราชการ

นางสาวกศิณ์นันท์ บุญมาก
พนักงานราชการ

นางสาวรัตนาภรณ์ หาญสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราพร วาหิงห์หน
ครูอัตราจ้าง