ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสกสรรค์ ประเมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเพ็ญ ประเมศรี
ครู คศ.3

นายขจร โปร่งจิตร
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐ์ฎาพร พรีพรม
ครู คศ.1

นายภานุวัฒน์ โกมาร
ครู คศ.1

นางสาวนพวรรณ หิปะนัต
ครู คศ.1

นายธนาภัค ฉาสันเทียะ
ครู คศ.1

นายอนันต์ ทิพย์โอสถ
ครู คศ.1

นางสาวอคิราภ์ เทียบโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจงจิต อุ่นสำราญ
พนักงานราชการ

นางสาวกศิณ์นันท์ บุญมาก
พนักงานราชการ

นางสาวรัตนาภรณ์ มิ่งขวัญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราพร วาหิงห์หน
ครูอัตราจ้าง