กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเสกสรรค์ ประเมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 081-9677484

นายขจร โปร่งจิตร
ครู คศ.2

นางเพ็ญ ประเมศรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 084-9598281

นางสาวณัฎฐ์ฎาพร เพิ่มพูล
ครู คศ.2

นางสาวนพวรรณ หิปะนัต
ครู คศ.1

นายธนาภัค ฉาสันเทียะ
ครู คศ.1

นายอนันต์ ทิพย์โอสถ
ครู คศ.1

นางสาวอคิราภ์ เทียบโพธิ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0830950699
อีเมล์ : akiraa2223@gmail.com

นางสาวเกศรินทร์ พรหมหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจงจิต อุ่นสำราญ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 082-8746172

นางสาวกศิณ์นันท์ บุญมาก
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 081-7911228
อีเมล์ : dolnapha_tay@hotmail.com

นางสาวจิราพร วาสิงห์หน
ครูอัตราจ้าง