ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายขจร โปร่งจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฐิติพร เบ็ญจจินดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางเพ็ญ ประเมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายเสกสรรค์ ประเมศรี
ครู คศ.2

นางสาวณัฎฐ์ฎาพร พรีพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

ว่าที่ร้อยตรี ศาสตรา ทองออน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวจรรยาพร โชติกลาง
ครูผู้ช่วย

นายภานุวัฒน์ โกมาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวโชษิตา ศิริมั่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวจงจิต อุ่นสำราญ
พนักงานราชการ

นางสาวกศิณ์นันท์ บุญมาก
พนักงานราชการ

นางสาวรัตนาภรณ์ หาญสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0