ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสกสรรค์ ประเมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจรรยาพร โชติกลาง
ครู คศ.1

นางเพ็ญ ประเมศรี
ครู คศ.3

นายขจร โปร่งจิตร
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐ์ฎาพร พรีพรม
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี ศาสตรา ทองออน
ครู คศ.1

นายภานุวัฒน์ โกมาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพวรรณ หิปะนัต
ครูผู้ช่วย

นางสาวจงจิต อุ่นสำราญ
พนักงานราชการ

นางสาวกศิณ์นันท์ บุญมาก
พนักงานราชการ

นางสาวรัตนาภรณ์ มิ่งขวัญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราพร วาหิงห์หน
ครูอัตราจ้าง