ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายขจร โปร่งจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฐิติพร เบ็ญจจินดา
ครู คศ.1

นางเพ็ญ ประเมศรี
ครู คศ.3

นายเสกสรรค์ ประเมศรี
ครู คศ.2

นางสาวณัฎฐ์ฎาพร พรีพรม
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรี ศาสตรา ทองออน
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรรยาพร โชติกลาง
ครูผู้ช่วย

นายภานุวัฒน์ โกมาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวโชษิตา ศิริมั่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวจงจิต อุ่นสำราญ
พนักงานราชการ

นางสาวกศิณ์นันท์ บุญมาก
พนักงานราชการ

นางสาวรัตนาภรณ์ หาญสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง