กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0955623661
อีเมล์ : redhotmans@gmail.com

นางสาววิภาพร มีมาก
ครู คศ.1

นายวีระยุทธ เพชรประไพ
ครู คศ.4
เบอร์โทร : 081-2652482

นายจำรูญ ล้อมกระโทก
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 084-9118265/0911388481

นายสิทธิพงศ์ สุพรรณกลาง
ครู คศ.1

นายปัญญา ไข่พรมราช
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0610214433
อีเมล์ : Jaonay_panya@hotmail.com

นายอานนท์ แก้วม่วงพะเนาว์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0621869402

นายพงษ์พิมล เที่ยงธรรม
ครูผู้ช่วย