ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายฝน นามศรี
ครู คศ.2

นายวีระยุทธ เพชรประไพ
ครู คศ.4

นายจำรูญ ล้อมกระโทก
ครู คศ.2

นายสิทธิพงศ์ สุพรรณกลาง
ครู คศ.1

นางสาววิภาพร มีมาก
ครู คศ.1

นายปัญญา ไข่พรมราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ วิชัด
พนักงานราชการ