ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจำรูญ ล้อมกระโทก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายฝน นามศรี
ครู คศ.2

นายวีระยุทธ เพชรประไพ
ครู คศ.4

นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง
ครู คศ.2

นายสิทธิพงศ์ สุพรรณกลาง
ครู คศ.1

นางสาววิภาพร มีมาก
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ วิชัด
พนักงานราชการ