ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระยุทธ เพชรประไพ
ครู คศ.4

นายจำรูญ ล้อมกระโทก
ครู คศ.2

นายสิทธิพงศ์ สุพรรณกลาง
ครู คศ.1

นางสาววิภาพร มีมาก
ครู คศ.1

นายปัญญา ไข่พรมราช
ครู คศ.1

นายอานนท์ แก้วม่วงพะเนาว์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ วิชัด
พนักงานราชการ

นางสาวกรรณิกา ยินดีรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์