ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจำรูญ ล้อมกระโทก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายฝน นามศรี
ครู คศ.2

นายวีระยุทธ เพชรประไพ
ครู คศ.4

นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง
ครู คศ.2

นายสิทธิพงศ์ สุพรรณกลาง
ครู คศ.1

นางสาววิภาพร มีมาก
ครูผู้ช่วย

นายปัญญา ไข่พรมชาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ วิชัด
พนักงานราชการ