ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายฝน นามศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจำรูญ ล้อมกระโทก
ครูผู้ช่วย

นายวีระยุทธ เพชรประไพ
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น /0

นายสิทธิพงศ์ สุพรรณกลาง
ครูผู้ช่วย

นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง
ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ วิชัด
พนักงานราชการ